Biểu Mẫu

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Báo cáo sơ kết Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là mẫu được lập ra nhằm tổng kết quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Sau đây là nội dung chi tiết.

1. Đề cương báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng. chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biển”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Nêu khái quái đặc điểm tinh hình kinh tế – xã hội và công tác tổ chức xây dựng Đảng của đảng bộ từ khi ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đến nay.

Những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện công tác xây dựng Đảng, nhất là những nội dung tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của các cấp ủy và tổ chức đảng trong đảng bộ

– Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết và các văn bản triển khai thực hiện, xây dựng, ban hành chương trình hành động và các văn bản cụ thể hóa; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các nghị quyết, quy định của Trung ương và địa phương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Công tác tổ chức thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng trong đảng bộ về hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết và các văn bản từ cấp ủy cấp tỉnh xuống chỉ bộ; nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết hằng năm; phát huy, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, biểu dương, khen thường tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết có hiệu quả; xử lý tập thể, cá nhân không thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, có sai phạm …

– Kết quả xây dựng chương trình hành động và các văn bản tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết: tính khả thi của văn bản, tình hình thực hiện văn bản…

2. Kết quả đạt được

– Kết quả rèn luyện, phấn đầu và thực hiện cam kết về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên. Vai trò của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

– Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung trong 4 khóa XII, gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp hàng năm. Kết quả thực hiện việc gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân ở những nơi trọng tâm, trọng điểm trong công tác chỉ đạo, những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và kết quả sửa chữa, khắc phục sau gợi ý kiểm điểm.

– Kết quả nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”:

+ Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.

+ Biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống.

+ Biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Kết quả về xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng vi phạm (nhiệm kỳ 2016-2020).

– Kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của đảng bộ, như: các nội dung công tác cán bộ (đánh giá, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, kê khai tài sản; rà soát, xử lý các trường hợp thực hiện không đúng quy định về công tác cán bộ. ); công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; xây dựng tổ chức cơ sở đảng; công tác đảng viên…

– Những kết quả khác trong việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị.

– Những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII: Ghi cụ thể những cách làm hay, sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết, việc nhận diện các biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, việc kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết…) (có thể chuyển thành phụ lục riêng nếu cần thiết).

3. Những tồn tại, hạn chế

– Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các văn bản Trung ương đến địa phương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị.

– Đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đục, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

– Đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của đảng bộ.

– Thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng của đảng bộ.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm, nguyên nhân (chủ quan và khách quan) chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng.

2. Khuyết điểm, nguyên nhân (chủ quan và khách quan)

3. Bài học kinh nghiệm

Nêu bài học kinh nghiệm của đảng bộ từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đến nay.

III. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THỜI GIAN TỚI VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Các nhóm giải pháp thực hiện thời gian tới

Đề xuất các giải pháp chung và giải pháp đột phá nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Đề xuất, kiến nghị với Trung ương

Đề xuất, kiến nghị về những nội dung để tăng cường thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn ở đảng bộ.

2. Báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết tw4 số 1

I. Đánh giá tình hình quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

1. Những thuận lợi, khó khăn tác động ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng

1.1. Thuận lợi.

Huyện …………. luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh; sự phối hợp và giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban ngành của tỉnh. Những kết quả đạt được và kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị là cơ sở, tiền đề quan trọng để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đặc biệt Trung ương đã chọn đúng và trúng các vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay để ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nghị quyết chỉ rõ tính cấp bách của việc ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cùng với nội dung tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã kịp thời củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội ở các xã vùng cao, vùng khó khăn đã phát huy tác dụng, góp phần cải thiện đời sống, giao thông kinh tế cho nhân dân các dân tộc trong huyện.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy luôn phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện khắc phục mọi khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra. Kinh tế của huyện tiếp tục giữ được đà tăng trưởng khá ổn định, trật tự – an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Hệ thống tổ chức cơ sở đảng được bố trí hợp lý: 100% khu dân cư, cơ sở giáo dục công lập, các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn huyện có tổ chức đảng.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai, thực hiện đồng bộ và có nhiều đổi mới; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác tự phê bình và phê bình, công tác đánh giá cán bộ được quan tâm chú trọng. Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở các xã vùng xa, vùng khó khăn, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; mối đoàn kết thống nhất trong Đảng ngày càng được tăng cường.

1. 2. Khó khăn.

…………. là huyện miền núi tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mặt bằng chung của tỉnh …….., nguồn lực để phát triển kinh tế còn hạn chế, tiềm năng phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ khai thác chưa được nhiều; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội còn thiếu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Sự tác động của mặt trái của cơ chế thị trường, công nghệ thông tin, mạng xã hội; vấn đề ô nhiễm môi trường ở một số nơi trên địa bàn huyện chưa được giải quyết dứt điểm. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của một số cấp ủy còn chậm, năng lực, hiệu quả lãnh đạo chưa đáp ứng yêu cầu; một số chi bộ ở vùng nông thôn, khu vực vùng cao, vùng khó khăn đảng viên đa phần đều có mối quan hệ gia đình, dòng họ vì vậy tính chiến đấu, công tác tự phê bình và phê bình còn hạn chế. Bên cạnh đó, một số cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước đến mức phải xử lý kỷ luật làm giảm sút niềm tin của đảng viên, Nhân dân và ảnh hưởng đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đồng thời có tác động không nhỏ đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện.

Trình độ, năng lực của một số cán bộ, công chức cơ sở còn hạn chế, còn có cán bộ, công chức xã chưa có bằng chuyên môn theo quy định.

2. Việc lãnh chỉ đạo quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05; Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chương trình hành động số 2599/CTr-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 cuả Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 18-KH/TƯ ngày 14/9/2016 của Tỉnh ủy …….., Kế hoạch số 4317/KH-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh …….., UBND huyện …………. đã ban hành Kế hoạch số 870/KH-UBND ngày 14/10/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 594/KH – UBND ngày 03/7/2017 về việc thực hiện Chương trình hành động số 2599/CTr-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh ………

Trên cơ sở Kế hoạch của huyện, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ nội dung Nghị quyết TW4, khóa XII, Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng đơn vị

UBND huyện đã tổ chức chỉ đạo, quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên tham dự các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị do Ban thường vụ Huyện ủy triển khai đảm bảo nghiêm túc, đạt yêu cầu đề ra, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt 98,3%. Sau học tập cán bộ, đảng viên đã làm bài thu hoạch kết quả học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Thông qua các hội nghị trực tuyến, hội nghị tuyên truyền của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, cán bộ, công chức đảng viên của UBND huyện được nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW 4 khóa XII, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đã tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện và xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong cơ quan, đơn vị.

3. Những cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của địa phương:

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã thị trấn làm tốt công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn bám sát tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ như:

– Tổ chức rà soát đánh giá thực chất kết quả thực hiện công tác chuyên môn của từng cơ quan đơn vị, phát hiện những vướng mắc, khó khăn trong thi hành công vụ, những tồn tại hạn chế để kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn và nhu cầu của người dân

– Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu phải là người gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nêu gương, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

– Nâng cao chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức với phương châm thiết thực, hiệu quả, với mục tiêu lấy sự hài ḷòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

– Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, vai trò tự kiểm tra giám sát nội bộ của cán bộ, công chức, viên chức, vai trò giám sát của người dân trong việc phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

– Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, gắn kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để đánh giá, xếp loại hàng năm

II. Đánh giá, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở địa phương.

Căn cứ 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016; kết quả đánh giá xếp loại của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn năm 2016, cơ bản cán bộ, công chức, viên chức trong huyện luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, chưa phát hiện tập thể, cá nhân có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ như Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra. Tuy nhiên còn có cán bộ, công chức, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng tưởng, chính trị; về đạo đức lối sống, cụ thể:

a. Về tư tưởng chính trị.

Một số cán bộ, công chức đảng viên chưa chấp hành nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm[1], vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng để xảy ra sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật[2]. Trong công tác tự phê bình và phê bình còn nể nang, ngại va chạm[3], còn giấu giếm khuyết điểm, không dám nhận khuyết điểm hoặc đổ lỗi khuyết điểm do khách quan; khi có khuyết điểm thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật.

Còn một số cán bộ, đảng viên chưa tích cực nghiên cứu, học tập để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn lý luận chính trị; chấp hành chưa nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

b. Về đạo đức, lối sống.

Còn có cấp ủy, một số cán bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống[4], chưa gương mẫu để quần chúng và Nhân dân noi theo chấp hành chưa tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi[5], có biểu hiện lối sống buông thả, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít. Hiện tượng quan liêu vẫn còn sảy ra[6].

III. Đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định khâu đột phá đó là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân”. Trên cơ sở kế hoạch thực hiện và xác định nội dung khâu đột phá của Ban Thường vụ Huyện ủy, các chi bộ, đảng bộ cơ sở căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể để xác định nội dung khâu đột phá và xây dựng kế hoạch thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đối với phong cách, tác phong công tác gần dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân, chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc “nói đi đôi với làm”.

Kết quả thực hiện 14 nhiệm vụ “thực hiện ngay và thường xuyên” theo Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ huyện như sau:

a. Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện (nhiệm vụ 1)

– Về xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Xác định nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) có ý nghĩa hết sức quan trọng, trên cơ sở các văn bản triển khai của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Kế hoạch và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 594/KH-UBND ngày 03/7/2017 nhằm đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của huyện.

Các nhiệm vụ giải pháp đưa ra trong kế hoạch đảm bảo cụ thể, thiết thực, có tính khả thi và bám sát các chức năng nhiệm vụ theo quy định của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn trong toàn huyện, gắn với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết khác để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện;

– Về xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 cuả Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND huyện …………. ban hành Kế hoạch số 870/KH-UBND ngày 14/10/2016 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 27/CT-TT về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nội dung trọng tâm: Tổ chức tuyên truyền quán triệt sâu rộng những văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới phong cách, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến nay 100% các xã, thị trấn của huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Cán bộ, công chức, viên chức trong huyện đã tích cực học tập, nghiên cứu, làm bài thu hoạch kết quả học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2017. Có 109 cá nhân và 82 tập thể đăng ký xây dựng điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó huyện đã lựa chọn 03 tập thể và 07 cá nhân để xây dựng điển hình tiến tiến cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020.

b. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân (nhiệm vụ 2).

Việc kiểm điểm tự phê bình, và phê bình đối với tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện thường xuyên định kỳ vào cuối năm gắn với đánh giá xếp loại cán bộ, công chức hàng năm.

Căn cứ văn bản hướng dẫn của Ban thường vụ Huyện ủy, thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp kiểm điểm; thực hiện nghiêm túc quy trình, nội dung kiểm điểm: Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau; cấp trên và người đứng đầu gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo. Trong kiểm điểm phải làm rõ những hạn chế, yếu kém; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục; chú trọng nhận diện, đối chiếu với những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Trung ương đã chỉ ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Từ kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các tập thể cá nhân, UBND huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá xếp loại cán bộ, công chức năm 2016 và xem xét xếp loại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, chính quyền cơ sở, cán bộ công chức viên chức như sau:

+ Xếp loại chính quyền cơ sở: Trong sạch vững mạnh 9/23 đơn vị, chiếm tỷ lệ 39,1%; Loại khá 12/23 đơn vị chiếm tỷ lệ 52,2%, trung bình 2/23 chiếm tỷ lệ 8,7%

+ Xếp loại các phòng chuyên môn, đon vị sự nghiệp thuộc huyện: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 17/21 đơn vị, chiếm tỷ lệ 80,9%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ 4/21 đơn vị, chiếm tỷ lệ 19,05%

+ Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 312/667 người, chiếm tỷ lệ 46,8%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ 329/667 người, chiếm tỷ lệ 49,3 %; Hoàn thành nhiệm vụ 26/667 người, chiếm tỷ lệ 3,9%;

c. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng (nhiệm vụ 9, 10, 11, 12, 13, 14).

Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, do đó lãnh đạo UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ động tích cực quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua các hội nghị tọa đàm, sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề để tuyên truyền sâu rộng nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo phòng Văn hóa – Thông tin; Đài truyền thanh truyền hình đổi mới nội dung tin bài trên Trang thông tin điện tử huyện, đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về nội dung xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò các tuyên tuyền viên cơ sở, tuyên truyền những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, những mô hình kinh tế giỏi. Từ tháng 10/2016 đến 30/6/2017 Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện xây dựng 91 tin, bài, chuyên mục tuyên truyền về Chỉ thị 05. Trong đó: 59 tin, chuyên mục tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW, 32 bài về tấm gương người tốt, việc tốt, học tập tấm gương của Bác. Trang thông tin điện tử huyện đã xây dựng một chuyên mục riêng tuyên truyền về Chỉ thị 05-CT/TW, tổng số trên 100 bài viết tuyên truyền, nhân rộng những gương người tốt việc tốt, những cách làm sáng tạo, nét đẹp trong đời sống thường ngày của mỗi người dân trên địa bàn huyện trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài việc làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, UBND huyện luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức, nhận diện đúng những biểu hiện, nguy cơ và đề ra các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời tăng cường giáo dục cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở tích cực rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể sâu sát cơ sở, không quan liêu, sách nhiễu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của Nhân dân.

Chỉ đạo, tổ chức việc tiếp nhận thông tin của Nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, đối thoại, tiếp công dân; tiếp nhận các đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo để kịp thời nắm thông tin, phản ánh của cán bộ, đảng viên và của Nhân dân về các nội dung như ý thức, trách nhiệm trong công việc, về tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đảng viên. Năm 2016, toàn huyện đã tổ chức tiếp 352 lượt công dân (lãnh đạo huyện tiếp 34 lượt người, Thanh tra huyện tiếp 46 lượt người, các phòng chuyên môn của huyện tiếp 25 lượt người, Ban Tiếp công dân của huyện tiếp 50 lượt người, các xã thị trấn tiếp 197 lượt người). 6 tháng đầu năm 2017, toàn huyện đã tổ chức tiếp 182 lượt công dân (lãnh đạo huyện tiếp 17 lượt, Thanh tra huyện tiếp 19 lượt, các phòng chuyên môn của huyện tiếp 12 lượt, Ban Tiếp công dân của huyện tiếp 21 lượt, các xã thị trấn tiếp 113 lượt) không có trường hợp nào phản ánh về nội dung liên quan đến suy thoái tư tưởng đạo đức, lối sống, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hoá”.

d. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, truy tố (nhiệm vụ 3, 6).

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên trên các lĩnh vực như: giám sát việc triển khai thi hành pháp luật, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện; giám sát thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, kiểm tra công tác tài chính – ngân sách, kiểm tra việc sử dụng ngân sách, các loại quỹ… Từ tháng 11/2016 đến nay, tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát của HĐND, UBND và các cơ quan chuyên môn cấp huyện là 20 cuộc.

HĐND huyện tiến hành 6 cuộc giám sát (17 cơ quan đơn vị được kiểm tra giám sát).

Thanh tra huyện tiến hành 4 cuộc kiểm tra (tổng số 13 cơ quan đơn vị được kiểm tra)

Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp khác tiến hành 10 cuộc kiểm tra (tổng số 165 cơ quan đơn vị được kiểm tra) .

Kết quả giám sát cho thấy: Các cơ quan, đơn vị đã triển khai, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; nội dung kiểm tra giám sát tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý thu chi ngân sách, các dư án đầu tư, mua sắm tài sản công; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, những vấn đề nổi cộm được được nhân dân, dư luận xã hội quan tâm. Qua kiểm tra, giám sát đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những dấu hiệu sai phạm không để xảy ra vi phạm lớn, giữ ổn định tình hình ở các địa phương, đơn vị; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, giữ gìn sự trong sạch của bộ máy chính quyền.

e. Bổ sung quy chế làm việc, công tác cán bộ, thực hiện chế độ chính sách, kê khai tài sản, thu nhập (nhiệm vụ 4, 5, 7, 8).

UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn thực hiện tốt công tác cán bộ theo quy định. Triển khai thực hiện đồng bộ, có chất lượng công tác cán bộ từ khâu đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức. Trong công tác bổ nhiệm chú trọng đến việc thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị, do đó cán bộ được quy hoạch, bổ nhiệm đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn; việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo đảm bảo đúng tiêu chuẩn, số lượng theo Quyết định số 747-QĐ/TU ngày 02/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kịp thời cho miễn nhiệm, thay thế những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, tín nhiệm thấp

UBND huyện đã xây dựng và ban hành Quyết định số 2141/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 kèm theo quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 theo Luật định. Quy chế xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, phạm vi và trình tự giải quyết công việc của tập thể UBND huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, quy định nguyên tắc làm việc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức hoạt động chỉ đạo, điều hành tập trung có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện đúng chức năng, quyền hạn theo phân cấp, phân quyền.

Chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu xây dựng Đề án vị trí việc làm, và cơ cấu ngạch công chức, viên chức cho từng vị trí việc làm; số lượng biên chế cần thiết để làm việc theo chức năng, nhiệm vụ; xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021; phấn đấu hoàn thành việc tinh giản 10% biên chế vào năm 2021 theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

– Huyện đã triển khai và thực hiện chính sách về tinh giản biên chế 4 đợt là 19 người.

+ Đợt 1 (tháng 9/2015): tinh giản biên chế 04 người (Khối QLNN: 01; Khối sự nghiệp: 02; Khối xã: 01).

+ Đợt 2 (tháng 3/2016): tinh giản biên chế 08 người (Khối cơ quan Huyện ủy: 01; Sự nghiệp giáo dục: 03; Khối xã: 04).

+ Đợt 3 (tháng 9/2016): tinh giản biên chế 03 người (Sự nghiệp giáo dục: 01; Khối xã: 02).

+ Đợt 4 (tháng 3/2017): tinh giản biên chế 04 người (sự nghiệp giáo dục 04).

Chỉ đạo việc bố trí, sắp xếp cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư theo tinh thần Kết luận số 49-KL/TU ngày 22/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp, kiện toàn cán bộ tại các khu dân cư và chủ tịch hội nông dân tại các phường, thị trấn. Công văn số 738-CV/TU ngày 30/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp cán bộ khu dân cư. Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh …….. về việc quy định nhiệm kỳ của Trưởng khu dân cư, Phó Trưởng khu dân cư; quy định số lượng, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư.

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; 100% người thuộc diện phải kê khai đã thực hiện việc kê khai (trong đó cấp huyện quản lý 388 người).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Ưu điểm.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn Trung ương, của Tỉnh ủy; đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, do đó kết quả đạt được đáng kích lệ.

Kết quả nổi bật đó là:

Tổ chức tốt việc tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị. Quan tâm trú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất, năng lực, ý thức và thái độ phục vụ Nhân dân, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên. UBND huyện làm tốt công tác quản lý cán bộ, thực hiện việc quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm đúng quy định, bố trí sắp xếp và sử dụng cán bộ công chức đảm bảo về cơ cấu, số lượng, chất lượng theo chức năng nhiệm vụ và trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm đảm nhiệm; thực hiện tốt công tác việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập, tích cực phòng chống tham nhũng và những biểu hiện suy thoái về đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Nguyên nhân đạt được:

Được sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của các thành viên UBND huyện. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc dân chủ; đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên UBND và người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp.

Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, cấp ủy cơ sở, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tập trung việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức điều hành, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết; phân công cán bộ bám sát địa bàn; xác định rõ công việc trọng tâm, trọng điểm, các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong Nhân dân để tập trung chỉ đạo giải quyết.

Tinh thần tự phê bình và phê bình, cầu thị, khách quan, trung thực, thẳng thắn, đã tạo cho các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất hơn; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; đời sống vật chất tinh thần Nhân dân được nâng lên. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, việc xử lý kỷ luật đối cán bộ, đảng viên vi phạm đã có tác dụng giáo dục, phòng ngừa sai phạm, ngăn chặn một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân với cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

2.1. Hạn chế khuyết điểm

Vẫn còn có nơi việc công tác tuyên truyền vận động chưa được sâu sát; chưa nhận thức sâu sắc về sự cần thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII); chưa thấy được việc thực hiện Chỉ thị 05 vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, vừa là yêu cầu cấp bách trước mắt; là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

Việc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở một vài cơ sở có hiện tượng sao chép, chưa có sự chủ động, sáng tạo và phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị.

Trong tổ chức quán triệt Chỉ thị 05, học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về hình thức thì phong phú nhưng về nội dung chưa thật đầy đủ, sâu sắc, thiếu thống nhất, có nơi làm còn chậm theo kế hoạch của cấp trên; số lượng nội dung công việc cụ thể, đăng ký học tập, làm theo Bác chưa được nhiều. Một số nơi hướng dẫn đăng ký làm theo chưa sát yêu cầu thực tế của đơn vị mình, thiếu cụ thể, nên khó kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Một số nơi việc đăng ký mang tính hình thức, sao chép lẫn nhau. Việc đưa nội dung học tập Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng triển khai thực hiện chưa thường xuyên và hiệu quả. Vấn đề gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị chưa được nhiều, kết quả chưa rõ, vẫn còn những biểu hiện quan liêu, lãng phí, xa dân, nói nhiều làm ít…

Công tác tuyên truyền, giáo dục tuy được các cơ quan đơn vị chú trọng hơn nhưng chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức chưa thật phong phú, đa dạng, phù hợp. Tuyên truyền điển hình tiên tiến chưa nhiều, tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là vùng đồng bào có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thanh, thiếu niên còn nhiều hạn chế, bất cập; công tác phát hiện và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiến hành chưa được thường xuyên. Việc làm theo trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chưa thật rõ nét, do đó chất lượng thực thi công vụ của một số cán bộ, công chức còn hạn chế.

Chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Chỉ đạo kiểm tra làm rõ khuyết điểm của cán bộ, công chức có đơn vị còn chậm, chưa thường xuyên do đó việc phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hiệu quả chưa cao.

Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có lúc, có nơi còn biểu hiện hình thức, chưa trở thành ý thức tự giác, thường xuyên trong cán bộ, đảng viên.

Việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân ở một số xã có thời điểm, có việc chưa kịp thời; việc kiến nghị lên cấp trên, việc trả lời, giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân như đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách chưa kịp thời để Nhân dân còn thắc mắc.

Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức ở một số đơn vị còn có biểu hiện nể nang, hình thức. Còn tồn tại một số cán bộ, công chức cấp xã chưa thực sự gương mẫu trong chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Công tác tự phê bình và phê bình ở một số cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức chưa nghiêm, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn còn xảy ra; chất lượng, nội dung báo cáo tự phê bình, phê bình còn chung chung, tập trung nêu về ưu điểm, chưa chỉ rõ, nhận ra khuyết điểm, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như chưa đề ra giải pháp, biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm.

2.2 Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

– Nguyên nhân khách quan:

Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động báo chí, thông tin mạng còn nhiều sơ hở, hạn chế; một số trang thông tin điện tử, mạng xã hội đăng tải tin bài có nội dung thông tin xuyên tạc, sai sự thật; trang tin phản động từ nước ngoài xuất hiện nhiều thông tin vu khống, bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ chế độ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước gây hoang mang, tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng và làm giảm sút lòng tin của một bộ phận Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Một số đối tượng xấu lợi dụng vấn đề dân chủ, ô nhiễm môi trường để kích động, lôi kéo Nhân dân tụ tập đông người.

Do sự tác động mặt trái của cơ chế thị trường, của lối sống tư sản, hưởng thụ ở các nước tư bản nên một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện, tư tưởng hưởng thụ, vụ lợi.

– Nguyên nhân chủ quan:

Công tác kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm thường xuyên, liên tục. Một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, giảm sút ý chí chiến đấu. Nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình một số nơi thực hiện chưa nghiêm.

Chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên cơ sở còn hạn chế, điều kiện, phương tiện tổ chức các hoạt động tuyên truyền còn nhiều khó khăn, thiếu thốn đã ảnh hưởng đến chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết.

3. Các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Để phát huy những kết quả bước đầu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy …………. tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau đây:

Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở đặc biệt là vai trò của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân”; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chấn chỉnh việc uống rượu, bia, hút thuốc lá, tặng hoa, quà và sử dụng phương tiện công”.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức đảm chính xác, sát với kết quả, hiệu quả trong việc thực hiện chức trách.

3. Báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết tw4 số 2

ĐẢNG ỦY………….

CHI BỘ……………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……… ngày ….tháng …năm …

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII

Căn cứ công văn số 588- CV/ĐU ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Đảng ủy phường Tân Chánh Hiệp về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 06 tháng đầu năm 2018.

Chi bộ Trường THCS Trần Quang Khải thực hiện báo cáo kết quả trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với những nội dung sau

I. Những mặt làm được

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII: Chi bộ thực hiện tốt không có những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại.

1. Về công tác tổ chức học tập triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII)

Chi bộ tạo điều kiện cho 32/32 đảng viên dự lớp Học tập nội dung Nghị quyết TW4 (khóa XII) do Đảng ủy Phường Tân Chánh Hiệp tổ chức.

Chi bộ đã tổ chức cho CBGVNV toàn trường học tập nội dung Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại nhà trường với sự có mặt của 127/127 người đạt 100%.

100% đảng viên trong chi bộ viết báo cáo thu hoạch, sau hội nghị học tập, quán triệt. Đa số đều có nhận thức đúng đắn về Nghị quyết.

2. Vận dụng Nghị quyết vào Chi bộ

Sau khi học tập mỗi đảng viên tự soi rọi mình qua Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục.

2.1. Về tư tưởng chính trị

 • Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Ðảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
 • Tự giác, gương mẫu, đi đầu trong nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm chắc, hiểu sâu chủ trương, Nghị quyết của Đảng, tình hình thời sự trong nước và thế giới; nói, viết và làm theo đúng quan điểm, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng.
 • Có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên quyết, phương pháp đúng đắn trong việc đấu tranh, tuyên truyền bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; ngăn chặn và xử lý có hiệu quả sự suy thoái tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, ở chi bộ, đảng bộ nơi sinh hoạt, ở cơ quan, đơn vị nơi công tác và nơi cư trú; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.

2.2. Về đạo đức, lối sống, tác phong

 • Thực hiện nghiêm Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW ngày 15/3/2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định47-QĐ/TW.
 • Tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, định kỳ có sơ kết, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 07-CTrHĐ/TU ngày 07/3/2016 của Ban Thương vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; đề ra và tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, “lợi ích nhóm”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
 • Chấp hành nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về chế độ lễ tân, chế độ công tác, chế độ tiếp khách ở địa phương, cơ quan, đơn vị; nêu cao ý thức rèn luyện và thực hiện nếp sống khiêm tốn, giản dị, không tổ chức ăn uống, “chè chén” xa hoa, lãng phí tại gia đình cũng như địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác gây phản cảm trong dư luận xã hội. Thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ tết, sinh nhật (tổ chức đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hóa mới theo quy định của Đảng và Nhà nước, phù hợp thuần phong, mỹ tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc); nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc các dịp mittinh, kỷ niệm, ngày truyền thống, khai giảng, bế giảng hoặc cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, phong, tặng, thăng quân hàm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác,… để ăn uống, “tiệc tùng”, tặng, nhận quà với động cơ vụ lợi.
 • Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận quà dưới mọi hình thức nhằm giúp cho người tặng được thăng tiến, đề bạt, bổ nhiệm, được nhận công trình, dự án; giáo dục gia đình không để người thân (cha, mẹ ruột; vợ hoặc chồng; cha mẹ, mẹ của vợ hoặc chồng; con, anh, chị, em ruột …) lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi; nếu phát hiện thì phải kiên quyết xử lý.
 • Sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

2.3. Về tự phê bình, phê bình

 • Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới noi theo. Nghiên cứu kỹ và có giải pháp tự ngăn ngừa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đề ra; thật sự cầu thị, tự giác, trung thực, gắn với tự đánh giá theo chức trách nhiệm vụ được giao và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị để đánh giá đúng về ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục; thành khẩn nhận khuyết điểm, thiếu sót (nếu có) trước tổ chức đảng nơi sinh hoạt và cấp ủy trực tiếp quản lý.
 • Phải thực sự công tâm, khách quan trong phê bình đồng chí, đồng nghiệp; phải xem tự phê bình và phê bình là hành động cách mạng, là cử chỉ văn hóa trong Đảng, giúp cho mình và cho người được phê bình thấy được tình cảm, trách nhiệm của tổ chức, đồng chí, đồng nghiệp, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; nếu có khuyết điểm, vi phạm phải xử lý đúng nguyên tắc, quy định, quy trình.
 • Kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu, phải bảo vệ người dũng cảm phê bình đấu tranh mang tính xây dựng đối với những khuyết điểm, sai lầm của tập thể và cá nhân. Khi thấy khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, phải chỉ rõ cho cán bộ, đảng viên thấy và hướng dẫn biện pháp sửa chữa, khắc phục hoặc chỉ đạo xử lý, không trông chờ vào cấp trên, tập thể hay phản ánh của dư luận.

2.4. Về quan hệ với nhân dân

 • Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, tận tụy, công tâm, khách quan, chủ động lắng nghe, đối thoại và giải quyết đến nơi, đến chốn, thấu tình đạt lý những lợi ích chính đáng, những vấn đề búc xúc của nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, xadân.
 • Trong chương trình, kế hoạch công tác tháng, năm phải có lịch công tác ở cơ sở; ở các đơn vị được phân công phụ trách; thâm nhập, thấu hiểu đời sống nhân dân, lắng nghe, chia sẻ, vận động thuyết phục quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 • Tăng cường, giám sát, lắng nghe dư luận quần chúng; xác minh, kết luận, xử lý kịp thời những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân của cán bộ, viên chức cơ quan, đơn vị phụ trách. Thường xuyên kiểm tra, giám sát quy trình xử lý, những hồ sơ hành chính để bổ sung, kiến nghị điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Thông tin kịp thời những chủ trương, quy định mới, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân để nhân dân hiểu và thực hiện đúng.
 • Chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị hoặc liên quan đến trách nhiệm hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
 • Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, tham dự các cuộc họp do cấp ủy, chính quyền nơi cư trú mời; quan tâm nắm tình hình, tham gia tích cực và các hoạt động xây dựng khu phố, tổ dân phố đạt chuẩn đô thị văn minh; tham gia các hoạt động xã hội tại nơi cư trú, vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn.

2.5. Về trách nhiệm trong công tác

 • Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm.
 • Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc, có lý, có tình trong chỉ đạo, điều hành. Tuân thủ quy định, quy trình trong công tác (nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm). Công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản của cơ quan, đơn vị.

2.6. Về ý thức tổ chức kỷ luật

 • Tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chấp hành tuyệt đối sự phân công, điều động của tổ chức. Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm viêc cơ quan, của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, tổ chức chính trị – xã hội nơi mình tham gia; tích cực tổ chức thực hiện các quyết định của tập thể, của cấp trên.

2.7. Về đoàn kết nội bộ

 • Thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo đúng quy chế làm việc và quy định về dân chủ cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện có nền nếp việc trao đổi, thảo luận trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo những vấn đề phát sinh, những dư luận liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức để thống nhất biện pháp xử lý, khác phục kịp thời, nhằm bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng giúp đồng chí, đồng nghiệp không ngừng tiến bộ.
 • Công tâm và chân thành, tạo điều kiện phát huy vai trò của đồng chí, đồng nghiệp trong công tác, không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng chí, đồng nghiệp và nhânđân.
 • Phối hợp chặt chẽ với tổ chúc đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

2.8. Về công tác Quy hoạch cán bộCấp ủy chi bộ thật sự dân chủ, chặt chẽ và nghiêm minh dựa trên các tiêu chuẩn, tiêu chí để chọn cán bộ có đủ năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Trong tháng 5 nhà trường thực hiện quy hoạch 02 chức danh Hiệu trưởng và 03 chức danh Phó Hiệu trưởngKịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân đạt thành tích tốt trong các hội thi hoặc các phong trào thi đua. Trong tháng 5/ 2018 đề xuất khen thưởng 01 tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2017 – 2018; 02 đảng viên thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Môi trường thân thiện, học sinh tích cực”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”.II. Đánh giá chung1. Ưu điểmCấp ủy, Chi bộ, Lãnh đạo nhà trường luôn giữ được tính đoàn kết, thống nhất. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên; thường xuyên ban hành Kế hoạch, Nghị quyết, Kết luận các cuộc họp đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác của Chi bộ. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, quan tâm và triển khai có hiệu quả. Cán bộ, GV-NVcó lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, an tâm công tác, đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Chi bộ, nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ. Cấp ủy chủ động, tích cực lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; phối hợp tốt với các tổ chức, đoàn thể tại địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường.2. Hạn chếKhông.III. Phương hướng, nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng trong 6 tháng cuối năm 2018:Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức cho đảng viên, giáo viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường kiểm tra và quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân.Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên mà trước tiên là các đồng chí trong cấp ủy.Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh. Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ.Tăng cường quản lý việc thực hiện Quy chế chuyên môn và nâng cao chất lượng giáo dục.Tăng cường kỷ luật phát ngôn đối với cán bộ, đảng viên..Chi ủy chi bộ, thủ trưởng đơn vị phải xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.Hằng năm hoặc khi chuẩn bị đề bạt, luân chuyển, điều động công tác đối với cán bộ, tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức và cán bộ, đảng viên là: chương trình hành động của tập thể và cá nhân; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button
You cannot copy content of this page