Cách truy cập dữ liệu từ bảng tính Excel trong VBA

VBA là một trình soạn thảo mã cho Excel giúp người dùng thực hiện các lệnh và kiểm soát rất mạnh mẽ đối với các bảng tính trong Excel. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ biết cách truy cập dữ liệu trong bảng tính Excel từ VBA một cách hiệu quả nhất.

Sau khi thành thạo các thao tác cơ bản của Excel, chẳng hạn như thêm hàng và hàm trong Excel, bạn có thể học phần VBA. Dữ liệu nhập vào bảng tính Excel thường rất lớn và lượng dữ liệu lớn nên bạn cần biết cách quản lý và thao tác nhanh chóng, chính xác với mã sử dụng trong VBA. Bạn có thể sử dụng đoạn mã dưới đây để viết mã truy cập và hỗ trợ dữ liệu này rất nhanh chóng.

Hướng dẫn Cách truy cập dữ liệu từ bảng tính Excel trong VBA

Bước 1 : Để mở một chức năng người phát triển nhập bằng excel Tệp> Tùy chọn:

Tiếp theo, chuyển đến tab. Tùy chỉnh ruy-băng sau đó đánh dấu người phát triển sau đó nhấn vào Xác nhận:

Bước 2 : bạn gõ Nhà phát triển> Visual Basic Để mở trình chỉnh sửa mã:

Bước 3 : Trong trình chỉnh sửa mở ra, nhấp chuột phải vào thư mục hiện tại của dự án và Chèn> Mô-đun:

Bây giờ nhấp đúp vào mô-đun 1. Sau đó nhấn một tổ hợp phím. Ctrl + Cây Mở trình chỉnh sửa trực tiếp.

Bước 4: Cách truy cập dữ liệu cụ thể trong bảng tính Excel:

Cách truy cập sổ làm việc (tệp Excel)

Nhập mã để hiển thị tên của tệp Excel hiện đang mở. Debug.Print ActiveWorkbook.Name Đi đến ngay lập tức và sau đó. Cắm chìa khóa. đi vào :

Nhập mã để hiển thị đường dẫn đến thư mục chứa tệp Excel đang mở. Debug.Print ActiveWorkbook.Path Đi đến ngay lập tức và sau đó. Cắm chìa khóa. đi vào :

Nhập mã để hiển thị cả đường dẫn thư mục chứa tệp và tên của tệp Excel hiện đang mở. Debug.Print ActiveWorkbook.FullName Đi đến ngay lập tức và sau đó. Cắm chìa khóa. đi vào :

Cách truy cập trang tính

Nhập mã để hiển thị tên của trang tính hiện đang mở. Debug.Print ActiveWorkbook.ActiveSheet.Name Đi đến ngay lập tức và sau đó. Cắm chìa khóa. đi vào :

Nhập mã để hiển thị tên của một trang tính cụ thể trong tệp Excel hiện đang mở. Debug.Print ActiveWorkbook.Worksheets (1) .Name Đi đến ngay lập tức và sau đó. Cắm chìa khóa. đi vào. Tôi muốn lấy tên của trang tính đầu tiên từ đây. dữ liệu lớn Trong đoạn mã trên, số trong ngoặc đơn sẽ là 1, vì vậy nếu bạn muốn lấy tên của trang tính khác, hãy nhập một số tương ứng khác.

Cách truy cập dải ô trong tệp excel

Để thực hiện một lựa chọn ô trong Excel A5 Nhập mã vào trang tính. Phạm vi (“A5”). Chọn Đi đến ngay lập tức và sau đó. Cắm chìa khóa. đi vào:

Để chọn một ô excel A5A8 Nhập mã vào trang tính. Phạm vi (“A5, A8”). Chọn Đi đến ngay lập tức và sau đó. Cắm chìa khóa. đi vào:

Nhập mã để chọn vùng trên trang tính có chứa các ô Excel có đỉnh A5 và B6. Phạm vi (“A5: B6”). Chọn Đi đến ngay lập tức và sau đó. Cắm chìa khóa. đi vào:

Để chọn một dải ô chứa các ô Excel có hai đỉnh là A5B6 Vùng chứa ô Excel có hai đỉnh. A8B10 Nhập mã vào trang tính. Phạm vi (“A5: B6, A8: B10”). Chọn Đi đến ngay lập tức và sau đó. Cắm chìa khóa. đi vào:

Phương thức kết nối ô (Excel Cell)

Giả sử bạn có các ô Excel sau trong trang tính của mình. A5 đến nơi A10 Nó có giá trị hiển thị. Để nhận giá trị của một ô Excel A7 Nhập mã vào trang tính. Debug.Print Cells (7,1) .value Đi đến ngay lập tức và sau đó. Cắm chìa khóa. đi vào:

Nhập mã để chọn tất cả các ô Excel trong một trang tính. cell.select Đi đến ngay lập tức và sau đó. Cắm chìa khóa. đi vào:

Cách điền dữ liệu vào ô excel

để tạo ra các tế bào của A5 đến nơi A10 Tất cả các trang tính đều chứa văn bản. tất cả Sau đó nhập mã. Phạm vi (“A5: A10”). Giá trị = “A”Đi đến ngay lập tức và sau đó. Cắm chìa khóa. đi vào:

Thoát toàn bộ cột Tất cả các trang tính đều chứa văn bản. Sau đó nhập mã. Cột (“C”). Giá trị = “C” Đi đến ngay lập tức và sau đó. Cắm chìa khóa. đi vào:

Để đặt tên cho tệp Excel sẽ mở trong một ô B5 Nhập mã vào trang tính. Phạm vi (“B5”). Giá trị = Activeworkbook.Name Đi đến ngay lập tức và sau đó. Cắm chìa khóa. đi vào:

Nhập mã để chỉ định trong ô B6 của trang tính đường dẫn đến thư mục chứa tệp Excel bạn đang mở. Ô (6,2) .Value = Activeworkbook.Path Đi đến ngay lập tức và sau đó. Cắm chìa khóa. đi vào:

Để chỉ định cả đường dẫn đến thư mục chứa tệp và tên của Excel mở ra trong hộp B7 Nhập mã vào trang tính. Các ô (7,2) .Value = Activeworkbook.FullName Đi đến ngay lập tức và sau đó. Cắm chìa khóa. đi vào:

Để đặt tên một trang tính đang mở trong một ô B8 Nhập mã vào trang tính. Ô (8,2) = Activeworkbook.ActiveSheet.name Đi đến ngay lập tức và sau đó. Cắm chìa khóa. đi vào:

Cách thay đổi phông chữ

Để thay đổi kích thước phông chữ của ô Excel A5 Nhập mã cho kích thước 30 trên trang tính. Ô (5,1) .Font.Size = 30 Đi đến ngay lập tức và sau đó. Cắm chìa khóa. đi vào:

Như vậy, bạn đã biết cách truy cập dữ liệu trong bảng tính Excel từ VBA. Sau nhiều lệnh đơn giản trên, bạn có thể học và hiểu thêm nhiều cách khác để thực hiện các quá trình truy cập dữ liệu và thực hiện các thao tác nhanh chóng và dễ dàng với bảng tính.


Tuy nhiên, phần VBA khá khó và không phải ai cũng dễ dàng thích nghi. Nếu bạn không cần nhiều kỹ năng Excel, bạn chỉ cần học các hàm cơ bản như hàm HLOOKUP. chúc may mắn !

.

Back to top button