Câu nói Có thực mới vực được đạo thể hiện nội dung nào của triết học?

Câu nói Có thực mới vực được đạo thể hiện nội dung nào của triết học, nội dung triết học thể hiện trong câu Câu Có thực mới vực được đạo thể hiện nội dung nào của triết học?

Câu nói Có thực mới vực được đạo thể hiện nội dung nào của triết học?

Câu nói Có thực mới vực được đạo thể hiện nội dung là vật chất quyết định tinh thần của triết học.

Advertisement

Vì sao?

wowhay.com chia sẻ cách giải thích mà wowhay.com sưu tầm được.

Theo Tạp chí Triết học, nhân dân lao động còn thể hiện tư tưởng duy vật của mình trong việc nhìn nhận và giải quyết các vấn đề về đời sống xã hội. Đó à một thứ chủ nghĩa duy vật trực quan, chất phác, ngây thơ, xuất phát từ kinh nghiệm.

Quan điểm duy vật đó được thế hiện một cáchh đơn giản và sinh động: “Có thực mới vực được đạo”. “Thực” ở đây có thể là ăn, là lương thực. Nhưng dù sao, “thực” cũng là một cơ sở kinh tế, là đời sống vật chất là tồn tại xã hội, còn “đạo” nghĩa là sự nghiệp, là lý tưởng hoạt động thuộc lĩnh vực kiến trúc thượng tầng, là đời sống tinh thần, là ý thức xã hội.

“Thực” vực “đạo”, nghĩa là vật chất quyết định tinh thần, tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội.

Advertisement

Những câu tục ngữ về giá trị của lao động

Mẻ không ăn cũng chết.

Được bụng no còn lo ấm cật

Cơm ba bát, áo ba manh, đói không xanh, rét không chết.

Khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn.

Có khó mới có miếng ăn.

Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ…

Người làm ra của, của không làm ra người.

Một mặt người hơn mười mặt của.

Người sống hơn đống vàng.

Những câu nói hay về lao động

Sức lao động là giá đầu tiên, sự mua ban đầu – tiền được trả cho tất cả mọi thứ. Không phải bằng vàng hay bằng bạc, mà là bằng lao động, ban đầu tất cả của cải trên thế giới đều được mua. Adam Smith

Giá trị sức lao động không thể tăng lên nếu không có lợi nhuận giảm. David Ricardo

Thị trường lao động là về con người. Và mọi người có quyền được đối xử với nhân phẩm và sự tôn trọng. Juan Somavia

Một tâm trí luôn luôn được làm việc là luôn luôn hạnh phúc. Đây là bí mật thực sự, công thức vĩ đại, cho tội ác. Thomas Jefferson

Một tâm trí luôn luôn được làm việc là luôn luôn hạnh phúc. Đây là bí mật thực sự, công thức vĩ đại, cho tội ác. Thomas Jefferson

Hôm nay ngô của bạn đã chín; của tôi sẽ như vậy vào ngày mai. ‘Điều đó có lợi cho cả hai chúng ta, rằng tôi sẽ lao động với bạn hôm nay, và bạn sẽ giúp đỡ tôi vào ngày mai. David Hume

Xem thêm về bài viết

Câu nói Có thực mới vực được đạo thể hiện nội dung nào của triết học?

Câu nói Có thực mới vực được đạo thể hiện nội dung nào của triết học, nội dung triết học thể hiện trong câu Câu Có thực mới vực được đạo thể hiện nội dung nào của triết học?
Câu nói Có thực mới vực được đạo thể hiện nội dung nào của triết học?
Câu nói Có thực mới vực được đạo thể hiện nội dung là vật chất quyết định tinh thần của triết học.
Advertisement

Vì sao?
wowhay.com chia sẻ cách giải thích mà wowhay.com sưu tầm được.
Theo Tạp chí Triết học, nhân dân lao động còn thể hiện tư tưởng duy vật của mình trong việc nhìn nhận và giải quyết các vấn đề về đời sống xã hội. Đó à một thứ chủ nghĩa duy vật trực quan, chất phác, ngây thơ, xuất phát từ kinh nghiệm.
Quan điểm duy vật đó được thế hiện một cáchh đơn giản và sinh động: “Có thực mới vực được đạo”. “Thực” ở đây có thể là ăn, là lương thực. Nhưng dù sao, “thực” cũng là một cơ sở kinh tế, là đời sống vật chất là tồn tại xã hội, còn “đạo” nghĩa là sự nghiệp, là lý tưởng hoạt động thuộc lĩnh vực kiến trúc thượng tầng, là đời sống tinh thần, là ý thức xã hội.
“Thực” vực “đạo”, nghĩa là vật chất quyết định tinh thần, tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội.
Advertisement

Những câu tục ngữ về giá trị của lao động
Mẻ không ăn cũng chết.
Được bụng no còn lo ấm cật
Cơm ba bát, áo ba manh, đói không xanh, rét không chết.
Khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn.
Có khó mới có miếng ăn.
Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ…
Người làm ra của, của không làm ra người.
Một mặt người hơn mười mặt của.
Người sống hơn đống vàng.
Những câu nói hay về lao động
Sức lao động là giá đầu tiên, sự mua ban đầu – tiền được trả cho tất cả mọi thứ. Không phải bằng vàng hay bằng bạc, mà là bằng lao động, ban đầu tất cả của cải trên thế giới đều được mua. Adam Smith
Giá trị sức lao động không thể tăng lên nếu không có lợi nhuận giảm. David Ricardo
Thị trường lao động là về con người. Và mọi người có quyền được đối xử với nhân phẩm và sự tôn trọng. Juan Somavia
Một tâm trí luôn luôn được làm việc là luôn luôn hạnh phúc. Đây là bí mật thực sự, công thức vĩ đại, cho tội ác. Thomas Jefferson
Một tâm trí luôn luôn được làm việc là luôn luôn hạnh phúc. Đây là bí mật thực sự, công thức vĩ đại, cho tội ác. Thomas Jefferson
Hôm nay ngô của bạn đã chín; của tôi sẽ như vậy vào ngày mai. ‘Điều đó có lợi cho cả hai chúng ta, rằng tôi sẽ lao động với bạn hôm nay, và bạn sẽ giúp đỡ tôi vào ngày mai. David Hume

#Câu #nói #Có #thực #mới #vực #được #đạo #thể #hiện #nội #dung #nào #của #triết #học


#Câu #nói #Có #thực #mới #vực #được #đạo #thể #hiện #nội #dung #nào #của #triết #học

Vozz

Back to top button