Mẫu biên bản sinh hoạt chủ nhiệm năm 2022 Biên bản sinh hoạt lớp chủ nhiệm

Biên bản sinh hoạt chủ nhiệm năm 2022 là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi chép lại toàn bộ quá trình, nội dung cuộc họp lớp của giáo viên chủ nhiệm.

Nội dung trong mẫu biên bản sinh hoạt lớp cần trình bày đầy đủ các thông tin cơ bản như: thời gian, địa điểm, nội dung cuộc họp lớp, tình hình học tập, kết quả xếp loại hạnh kiểm, đánh giá của giáo viên chủ nhiệm. Ngoài ra các bạn xem thêm: biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, bản kiểm điểm học sinh, bản kiểm điểm quá trình học tập. Vậy dưới đây là 4 mẫu sinh hoạt lớp chủ nhiệm chi tiết nhất, mời các bạn tải về tại đây.

Biên bản sinh hoạt chủ nhiệm – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
Lớp………….
Tuần:…….

I. Thời gian và địa điểm:

– Thời gian:… giờ … phút, ngày………tháng………năm 20…

– Địa điểm: Tại phòng học lớp………, Trường THCS ………………..

II. Thành phần tham dự:

– Giáo viên chủ nhiệm lớp…..: Thầy/cô………………. (chủ trì)

– Tập thể lớp………

– Vắng mặt:………………………………………………………………

III. Nội dung buổi sinh hoạt:

1. Các tổ nhận xét hoạt động của tổ mình phụ trách:

– Tổ 1:……………………………………………………………………………………………

– Tổ 2:……………………………………………………………………………………………

– Tổ 3:…………………………………………………………………………………………….

2. Ý kiến của các thành viên trong lớp:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3. Các lớp phó nhận xét tình hình học tập của các tổ, cá nhân trong tuần qua:

………………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………….…………………………………

4. Lớp trưởng nhận xét chung tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua:

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

5. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét các hoạt động trong tuần:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

– Xử lí vi phạm: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

– Kế hoạch tuần tới:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

+ Hoạt động khác:………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc ……………………cùng ngày.

GVCN Thư kí

Biên bản sinh hoạt chủ nhiệm – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Sinh hoạt lớp cuối tuần …….năm học………..

Hôm nay, vào lúc …. giờ … .phút, ngày ……. tháng..…năm 20… tại phòng học số: …của lớp………tổ chức SHL cuối tuần để đánh giá, kiểm điểm tất cả các hoạt động của lớp trong tuần vừa qua và đề ra phương hướng, kế hoạch trong tuần kế tiếp.

Thành phần tham dự SHL:

Thầy/Cô giáo CN: …………………………..

cùng toàn thể các thành viên của lớp ………..;

Vắng Lý do Vắng Lý do
1………………… ……………………… 4……………………… …………………..……
2………………… ……………………… 5……………………… …………..……………
3………………… ……………………… 6……………………… ………………………..

Chủ trì:……………..……Chức vụ:…………………

Thư ký:………………..Chức vụ:………………

Tập thể lớp: ……….. đã tiến hành sinh hoạt lớp với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức SH tập thể (5-10 phút: hát, đọc thơ, kể chuyện, đố vui, TN tự đánh giá bản thân,…):

………

2. Tổ trưởng/Phó báo cáo HĐ của tổ trong tuần vừa qua (báo cáo những HS được tuyên dương và HS cá biệt):

……

III. Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần qua:

1. Lớp phó học tập (đánh giá tình hình học tập của lớp):

– Tổng số tiết học chính khóa/tuần:……, trong đó: Tốt: ….., Khá: …., TBình: …., Yếu:………

– Tổng số tiết học phụ đạo/tuần:………., trong đó: Tốt: ….., Khá: ..…, TBình: …., Yếu:………

+ Lý do bị tiết TB………

+ Lý do bị tiết Yếu:………

– Tổng số tiết không có Thầy/Cô giáo dạy):……..

– Tình hình học tập trong tuần qua(cụ thể từng học sinh)

+ Thuộc bài (có điểm KTM 5,0):……….

+ Không thuộc bài(có điểm KTM < 5,0):………

– Nhận xét chung về tình hình học tập của lớp trong tuần(lưu ý việc chuẩn bị bài trước khi đến lớp, xây dựng bài, hợp tác học tập,…):…….

– Biện pháp khắc phục và phương hướng của tuần tới:…….

– Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động phong trào trong tuần qua:…

– Triển khai Kế hoạch, các hoạt động phong trào trong tuần tới:………..

– Công khai Đoàn phí, quỹ đoàn:……….

3. Lớp phó Lao động:

– Đánh giá việc lao động, vệ sinh, trực tuần,…trong tuần qua:…………………..

– Kế hoạch thực hiện trong tuần tới:…………………..

4. Lớp phó VTM, Thủ quỹ:

– Đánh giá hoạt động VTM trong tuần qua:…………..

– Kế hoạch thực hiện VTM trong tuần tới:………

Công khai tài chính (nếu có):

+ Thu………………(bằng chữ)…………;

+ Chi:…………………..(bằng chữ):…….;

(lý do chi:…………)

+ Còn lại:……

– Quỹ tuần tới (nếu có, thu bao nhiêu/1HS, nêu lý do thu):………

5. Lớp trưởng: Đánh giá kết quả chung của tuần này với tuần trước(nêu tên cụ thể):

– Nề nếp, ý thức, thái độ học tập…….

– Ý thức rèn luyện đạo đức, sửa chữa khuyết điểm:…………

– Vắng học, chào cờ, ngoại khóa…(nêu cụ thể: Tên, phép, không phép, lý do)……….

– Biện pháp, phương hướng tuần tới:…….

– Ý kiến đề xuất:……….

6. Nhận xét, đánh giá và phương hướng của Thầy/Cô giáo chủ nhiệm lớp

– Ưu điểm:……

– Khuyết điểm:……..

– Biểu dương những học sinh tích cực trong tuần:……………….

– Phê bình và đưa ra giải pháp, biện pháp, hình thức xử lý(cụ thể cho từng trường hợp):…

– Duy trì sĩ số: Đầu năm tổng số….nữ, hiện nay tổng số…..nữ, giảm:…….nữ

Lý do giảm:……….

Học sinh có nguy cơ nghỉ học giữa chừng:…….

Giải pháp, biện pháp vận động, giúp đỡ:……….

HS gặp khó khăn trong cuộc sống, trong học tập:……..

Giải pháp, biện pháp vận động, giúp đỡ:…………..

– Định hướng các hoạt động trong tuần tới (tuần…………):

+ Về học tập:…….

+ Về nề nếp, tác phong, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức tự phê bình và phê bình:…

+ Về các phong trào thi đua:…..

+ SH 15 phút đầu giờ:…

– Các hoạt động khác:…..

– Kiến nghị, đề xuất:…….

7. Thư ký thông qua nội dung SHL (đọc biên bản)

8. Góp ý, bổ sung, điều chỉnh nội dung biên bản (nếu có):

VII. Chủ trì họp: Cho biểu quyết về sự nhất trí với đánh giá các hoạt động của tuần qua và phương hướng của tuần tới (tuần……): Kết quả biểu quyết:……../………(………%) đồng ý.

Tiết SHL kết thúc lúc………..giờ………..phút cùng ngày ./.

Thư ký

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Chủ trì

(Ký, ghi rõ Họ và tên)

Biên bản sinh hoạt chủ nhiệm – Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM THÁNG……..

Hôm nay, lúc………ngày…….tháng……năm 20……

Tại phòng học số:………….Trường …………….

I. Thành phần tham dự:

Giáo viên chủ nhiệm:………………………………….

Tập thể lớp:……….Sĩ số:………..Hiện diện…………Vắng…………

Họ và tên sinh viên vắng:

TT Họ và tên Vắng có lý do Vắng không có lý do Ghi chú

II. Nội dung sinh hoạt:

1/ Đánh giá tình hình học tập, chấp hành nội qui, quy chế rèn luyện, đạo đức, tác phong, xây dựng các phong trào thi đua, học tốt, rèn luyện tốt, văn thể của lớp trong tháng..

2/ Biểu dương những học sinh tích cực trong các hoạt động, học tập, rèn luyện, đạo đức, phẩm chất, tham gia sinh hoạt các phong trào. Phê bình, nhắc nhở học sinh, sinh viên cá biệt.

3/ Triển khai các công việc trọng tâm của lớp như kế hoạch học tập, thi kiểm tra, thực tập, phong trào văn thể .v.v…

4/ Công bố kết quả điểm phân loại điểm rèn từng học sinh, sinh viên trong tháng và tổng hợp số lượng theo mẫu sau:(áp dụng cho tuần thứ nhất của tháng).

5/ Sơ kết kết quả học tập, rèn luyện trong tháng và ghi nhận vào sổ đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên. (áp dụng cho tuần cuối của tháng).

Tên học sinh, sinh viên có kết quả rèn luyện yếu, kém thường xuyên bỏ học, cúp tiết

III. Kết luận của Giáo viên Chủ nhiệm:

Buổi sinh hoạt chủ nhiệm kết thúc vào lúc………….giờ cùng ngày.

Thư ký đọc lại biên bản cho tập thể lớp cùng nghe.

Thư ký

(Họ tên và chữ ký)

Chủ trì

(Họ tên và chữ ký)

Biên bản sinh hoạt lớp chủ nhiệm – Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP 

(Tuần …… )

Thời gian:……..giờ…….phút, ngày……..tháng…….năm 20

Địa điểm: ……………………………………………………………………………..

Thành phần: GVCN: ………………………. + tập thể học sinh lớp ……

Vắng: có phép không phép, trễ.

Nội dung sinh hoạt:……………………………………………

I. Phần báo cáo của ban cán sự lớp về tình hình của lớp trong tuần qua.

1. Lớp trưởng:

-Về chuyên cần: có phép …… không phép …… trễ …… trốn tiết ……

-Về nề nếp: …… …… …… …… ………… …… …… …… …… …… …… ….

-Tác phong: …… …… …… …… …… ………. …… …… …… …… …… ……

– Nhận xét chung: …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ..

2. Lớp phó học tập: Số giờ Tốt ……….. , số giờ Khá ……….. , số giờ TB …..

Giải thích: ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

3. Lớp phó lao động: – Vệ sinh lớp: …………………………………………………

– Vệ sinh khu vực: ……………………………………………………………………….

– Chăm sóc cây: …………………………………………………………………………..

– Nội dung khác: …………………………………………………………………………

4. Kết quỹ: Thu: ……………………………. Chi: ……………. Tồn: ……………

5. Các tổ trưởng:

TỔ

NỘI DUNG

XẾP LOẠI

1

Không thuộc bài: ……………………………

Không làm bài: ……………………………

Nề nếp: ………………………………….

Chuyên cần: …………………………… .

Khác: ……………………………

Tốt: ……………………………………..

Khá: ……………………………………

TB: ……………………………………..

Yếu: ……………………………………

2

Không thuộc bài: ……………………………

Không làm bài: ……………………………

Nề nếp: ………………………………….

Chuyên cần: …………………………… .

Khác: ……………………………

Tốt: ……………………………………..

Khá: ……………………………………

TB: ……………………………………..

Yếu: ……………………………………

Không thuộc bài: ……………………………

Không làm bài: ……………………………

Nề nếp: ………………………………….

Chuyên cần: …………………………… .

Khác: ……………………………

Tốt: ……………………………………..

Khá: ……………………………………

TB: ……………………………………..

Yếu: ……………………………………

4

Không thuộc bài: ……………………………

Không làm bài: ……………………………

Nề nếp: ………………………………….

Chuyên cần: …………………………… .

Khác: ……………………………

Tốt: ……………………………………..

Khá: ……………………………………

TB: ……………………………………..

Yếu: ……………………………………

II. Phần thống kê, ý kiến, nhận xét:

1.Thống kê

Số đi muộn:

Số bị dưới 5:

Số việc tốt:

Số tiết trống:

Số bỏ tiết:

Mắc thái độ sai:

HS được khen:

Số tiết giờ tốt:

Số ko C.bị bài:

Số điểm tốt:

HS bị phê bình:

Xếp loại:

2. Ý kiến của các bạn học sinh:

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

3. Nhận xét, biện pháp xử lí của giáo viên chủ nhiệm:

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

4. Kế hoạch tuần ………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Biên bản kết thúc lúc 08 giờ 35 phút cùng ngày.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm về bài viết

Mẫu biên bản sinh hoạt chủ nhiệm năm 2022 Biên bản sinh hoạt lớp chủ nhiệm

Biên bản sinh hoạt chủ nhiệm năm 2022 là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi chép lại toàn bộ quá trình, nội dung cuộc họp lớp của giáo viên chủ nhiệm.
Nội dung trong mẫu biên bản sinh hoạt lớp cần trình bày đầy đủ các thông tin cơ bản như: thời gian, địa điểm, nội dung cuộc họp lớp, tình hình học tập, kết quả xếp loại hạnh kiểm, đánh giá của giáo viên chủ nhiệm. Ngoài ra các bạn xem thêm: biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, bản kiểm điểm học sinh, bản kiểm điểm quá trình học tập. Vậy dưới đây là 4 mẫu sinh hoạt lớp chủ nhiệm chi tiết nhất, mời các bạn tải về tại đây.
Biên bản sinh hoạt chủ nhiệm – Mẫu 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN SINH HOẠT CHỦ NHIỆMLớp………….Tuần:…….
I. Thời gian và địa điểm:
– Thời gian:… giờ … phút, ngày………tháng………năm 20…
– Địa điểm: Tại phòng học lớp………, Trường THCS ………………..
II. Thành phần tham dự:
– Giáo viên chủ nhiệm lớp…..: Thầy/cô………………. (chủ trì)
– Tập thể lớp………
– Vắng mặt:………………………………………………………………
III. Nội dung buổi sinh hoạt:
1. Các tổ nhận xét hoạt động của tổ mình phụ trách:
– Tổ 1:……………………………………………………………………………………………
– Tổ 2:……………………………………………………………………………………………
– Tổ 3:…………………………………………………………………………………………….
2. Ý kiến của các thành viên trong lớp:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Các lớp phó nhận xét tình hình học tập của các tổ, cá nhân trong tuần qua:
………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………….…………………………………
4. Lớp trưởng nhận xét chung tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua:
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
5. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét các hoạt động trong tuần:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
– Xử lí vi phạm: …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
– Kế hoạch tuần tới:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
+ Hoạt động khác:………………………………………………………………………………
Biên bản kết thúc vào lúc ……………………cùng ngày.
GVCN
Thư kí
Biên bản sinh hoạt chủ nhiệm – Mẫu 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Sinh hoạt lớp cuối tuần …….năm học………..
Hôm nay, vào lúc …. giờ … .phút, ngày ……. tháng..…năm 20… tại phòng học số: …của lớp………tổ chức SHL cuối tuần để đánh giá, kiểm điểm tất cả các hoạt động của lớp trong tuần vừa qua và đề ra phương hướng, kế hoạch trong tuần kế tiếp.
Thành phần tham dự SHL:
Thầy/Cô giáo CN: …………………………..
cùng toàn thể các thành viên của lớp ………..;
Vắng
Lý do
Vắng
Lý do
1…………………
………………………
4………………………
…………………..……
2…………………
………………………
5………………………
…………..……………
3…………………
………………………
6………………………
………………………..
Chủ trì:……………..……Chức vụ:…………………
Thư ký:………………..Chức vụ:………………
Tập thể lớp: ……….. đã tiến hành sinh hoạt lớp với các nội dung cụ thể như sau:
1. Tổ chức SH tập thể (5-10 phút: hát, đọc thơ, kể chuyện, đố vui, TN tự đánh giá bản thân,…):
………
2. Tổ trưởng/Phó báo cáo HĐ của tổ trong tuần vừa qua (báo cáo những HS được tuyên dương và HS cá biệt):
……
III. Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần qua:
1. Lớp phó học tập (đánh giá tình hình học tập của lớp):
– Tổng số tiết học chính khóa/tuần:……, trong đó: Tốt: ….., Khá: …., TBình: …., Yếu:………
– Tổng số tiết học phụ đạo/tuần:………., trong đó: Tốt: ….., Khá: ..…, TBình: …., Yếu:………
+ Lý do bị tiết TB………
+ Lý do bị tiết Yếu:………
– Tổng số tiết không có Thầy/Cô giáo dạy):……..
– Tình hình học tập trong tuần qua(cụ thể từng học sinh)
+ Thuộc bài (có điểm KTM 5,0):……….
+ Không thuộc bài(có điểm KTM < 5,0):………
– Nhận xét chung về tình hình học tập của lớp trong tuần(lưu ý việc chuẩn bị bài trước khi đến lớp, xây dựng bài, hợp tác học tập,…):…….
– Biện pháp khắc phục và phương hướng của tuần tới:…….
– Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động phong trào trong tuần qua:…
– Triển khai Kế hoạch, các hoạt động phong trào trong tuần tới:………..
– Công khai Đoàn phí, quỹ đoàn:……….
3. Lớp phó Lao động:
– Đánh giá việc lao động, vệ sinh, trực tuần,…trong tuần qua:…………………..
– Kế hoạch thực hiện trong tuần tới:…………………..
4. Lớp phó VTM, Thủ quỹ:
– Đánh giá hoạt động VTM trong tuần qua:…………..
– Kế hoạch thực hiện VTM trong tuần tới:………
Công khai tài chính (nếu có):
+ Thu………………(bằng chữ)…………;
+ Chi:…………………..(bằng chữ):…….;
(lý do chi:…………)
+ Còn lại:……
– Quỹ tuần tới (nếu có, thu bao nhiêu/1HS, nêu lý do thu):………
5. Lớp trưởng: Đánh giá kết quả chung của tuần này với tuần trước(nêu tên cụ thể):
– Nề nếp, ý thức, thái độ học tập…….
– Ý thức rèn luyện đạo đức, sửa chữa khuyết điểm:…………
– Vắng học, chào cờ, ngoại khóa…(nêu cụ thể: Tên, phép, không phép, lý do)……….
– Biện pháp, phương hướng tuần tới:…….
– Ý kiến đề xuất:……….
6. Nhận xét, đánh giá và phương hướng của Thầy/Cô giáo chủ nhiệm lớp
– Ưu điểm:……
– Khuyết điểm:……..
– Biểu dương những học sinh tích cực trong tuần:……………….
– Phê bình và đưa ra giải pháp, biện pháp, hình thức xử lý(cụ thể cho từng trường hợp):…
– Duy trì sĩ số: Đầu năm tổng số….nữ, hiện nay tổng số…..nữ, giảm:…….nữ
Lý do giảm:……….
Học sinh có nguy cơ nghỉ học giữa chừng:…….
Giải pháp, biện pháp vận động, giúp đỡ:……….
HS gặp khó khăn trong cuộc sống, trong học tập:……..
Giải pháp, biện pháp vận động, giúp đỡ:…………..
– Định hướng các hoạt động trong tuần tới (tuần…………):
+ Về học tập:…….
+ Về nề nếp, tác phong, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức tự phê bình và phê bình:…
+ Về các phong trào thi đua:…..
+ SH 15 phút đầu giờ:…
– Các hoạt động khác:…..
– Kiến nghị, đề xuất:…….
7. Thư ký thông qua nội dung SHL (đọc biên bản)
8. Góp ý, bổ sung, điều chỉnh nội dung biên bản (nếu có):
VII. Chủ trì họp: Cho biểu quyết về sự nhất trí với đánh giá các hoạt động của tuần qua và phương hướng của tuần tới (tuần……): Kết quả biểu quyết:……../………(………%) đồng ý.
Tiết SHL kết thúc lúc………..giờ………..phút cùng ngày ./.
Thư ký
(Ký, ghi rõ họ và tên)
Chủ trì
(Ký, ghi rõ Họ và tên)
Biên bản sinh hoạt chủ nhiệm – Mẫu 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢNSINH HOẠT CHỦ NHIỆM THÁNG……..
Hôm nay, lúc………ngày…….tháng……năm 20……
Tại phòng học số:………….Trường …………….
I. Thành phần tham dự:
Giáo viên chủ nhiệm:………………………………….
Tập thể lớp:……….Sĩ số:………..Hiện diện…………Vắng…………
Họ và tên sinh viên vắng:
TT
Họ và tên
Vắng có lý do
Vắng không có lý do
Ghi chú

II. Nội dung sinh hoạt:
1/ Đánh giá tình hình học tập, chấp hành nội qui, quy chế rèn luyện, đạo đức, tác phong, xây dựng các phong trào thi đua, học tốt, rèn luyện tốt, văn thể của lớp trong tháng..
2/ Biểu dương những học sinh tích cực trong các hoạt động, học tập, rèn luyện, đạo đức, phẩm chất, tham gia sinh hoạt các phong trào. Phê bình, nhắc nhở học sinh, sinh viên cá biệt.
3/ Triển khai các công việc trọng tâm của lớp như kế hoạch học tập, thi kiểm tra, thực tập, phong trào văn thể .v.v…
4/ Công bố kết quả điểm phân loại điểm rèn từng học sinh, sinh viên trong tháng và tổng hợp số lượng theo mẫu sau:(áp dụng cho tuần thứ nhất của tháng).
5/ Sơ kết kết quả học tập, rèn luyện trong tháng và ghi nhận vào sổ đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên. (áp dụng cho tuần cuối của tháng).
Tên học sinh, sinh viên có kết quả rèn luyện yếu, kém thường xuyên bỏ học, cúp tiết
III. Kết luận của Giáo viên Chủ nhiệm:
Buổi sinh hoạt chủ nhiệm kết thúc vào lúc………….giờ cùng ngày.
Thư ký đọc lại biên bản cho tập thể lớp cùng nghe.
Thư ký
(Họ tên và chữ ký)
Chủ trì
(Họ tên và chữ ký)
Biên bản sinh hoạt lớp chủ nhiệm – Mẫu 4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-
BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP 
(Tuần …… )
Thời gian:……..giờ…….phút, ngày……..tháng…….năm 20
Địa điểm: ……………………………………………………………………………..
Thành phần: GVCN: ………………………. + tập thể học sinh lớp ……
Vắng: có phép không phép, trễ.
Nội dung sinh hoạt:……………………………………………
I. Phần báo cáo của ban cán sự lớp về tình hình của lớp trong tuần qua.
1. Lớp trưởng:
-Về chuyên cần: có phép …… không phép …… trễ …… trốn tiết ……
-Về nề nếp: …… …… …… …… ………… …… …… …… …… …… …… ….
-Tác phong: …… …… …… …… …… ………. …… …… …… …… …… ……
– Nhận xét chung: …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ..
2. Lớp phó học tập: Số giờ Tốt ……….. , số giờ Khá ……….. , số giờ TB …..
Giải thích: ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….
3. Lớp phó lao động: – Vệ sinh lớp: …………………………………………………
– Vệ sinh khu vực: ……………………………………………………………………….
– Chăm sóc cây: …………………………………………………………………………..
– Nội dung khác: …………………………………………………………………………
4. Kết quỹ: Thu: ……………………………. Chi: ……………. Tồn: ……………
5. Các tổ trưởng:

TỔ

NỘI DUNG

XẾP LOẠI

1

Không thuộc bài: ……………………………
Không làm bài: ……………………………
Nề nếp: ………………………………….
Chuyên cần: …………………………… .
Khác: ……………………………

Tốt: ……………………………………..
Khá: ……………………………………
TB: ……………………………………..
Yếu: ……………………………………

2

Không thuộc bài: ……………………………
Không làm bài: ……………………………
Nề nếp: ………………………………….
Chuyên cần: …………………………… .
Khác: ……………………………

Tốt: ……………………………………..
Khá: ……………………………………
TB: ……………………………………..
Yếu: ……………………………………

Không thuộc bài: ……………………………
Không làm bài: ……………………………
Nề nếp: ………………………………….
Chuyên cần: …………………………… .
Khác: ……………………………

Tốt: ……………………………………..
Khá: ……………………………………
TB: ……………………………………..
Yếu: ……………………………………

4

Không thuộc bài: ……………………………
Không làm bài: ……………………………
Nề nếp: ………………………………….
Chuyên cần: …………………………… .
Khác: ……………………………

Tốt: ……………………………………..
Khá: ……………………………………
TB: ……………………………………..
Yếu: ……………………………………

II. Phần thống kê, ý kiến, nhận xét:
1.Thống kê

Số đi muộn:

Số bị dưới 5:

Số việc tốt:

Số tiết trống:

Số bỏ tiết:

Mắc thái độ sai:

HS được khen:

Số tiết giờ tốt:

Số ko C.bị bài:

Số điểm tốt:

HS bị phê bình:

Xếp loại:

2. Ý kiến của các bạn học sinh:
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
3. Nhận xét, biện pháp xử lí của giáo viên chủ nhiệm:
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
4. Kế hoạch tuần ………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Biên bản kết thúc lúc 08 giờ 35 phút cùng ngày.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

#Mẫu #biên #bản #sinh #hoạt #chủ #nhiệm #năm #Biên #bản #sinh #hoạt #lớp #chủ #nhiệm


#Mẫu #biên #bản #sinh #hoạt #chủ #nhiệm #năm #Biên #bản #sinh #hoạt #lớp #chủ #nhiệm

Vozz

Back to top button