Mẫu thông báo giải thể, chấm dứt tồn tại của hợp tác xã

Mẫu thông báo về việc giải thể, chấm dứt tồn tại của hợp tác xã

Mẫu thông báo giải thể, chấm dứt tồn tại của hợp tác xã là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc giải thể, chấm dứt tồn tại của hợp tác xã. Mẫu được ban hành theo Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu quyết định hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
  • Mẫu quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Thông báo giải thể, chấm dứt tồn tại của hợp tác xã

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
HỢP TÁC XÃ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……………

……, ngày …… tháng …… năm ……

THÔNG BÁO
Về việc giải thể, chấm dứt tồn tại của hợp tác xã

Cơ quan đăng ký hợp tác xã:

Địa chỉ trụ sở:

Điện thoại: ………………………………… Fax:

Email: ……………………………………… Website:

đã tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý đối với hợp tác xã sau:

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số hợp tác xã:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (trường hợp không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):

Địa chỉ trụ sở chính:

Do:

Ông/Bà:

Loại giấy chứng thực cá nhân:

Số giấy chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: ………/……/……… Nơi cấp:

là người đại diện theo pháp luật.

Có các đơn vị phụ thuộc:

Tên, địa chỉ chi nhánh:

Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

Tình trạng pháp lý của hợp tác xã sau khi cập nhật: (giải thể hoặc chấm dứt tồn tại)

1. Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể thì ghi:

Lý do giải thể:

2. Đối với trường hợp hợp tác xã chấm dứt tồn tại thì ghi:

Lý do chấm dứt tồn tại: (bị chia/bị hợp nhất/bị sáp nhập):

Nơi nhận:
– Tên, địa chỉ hợp tác xã
– Chi cục hải quan/Cục hải quan nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính;
– Cục quản lý thị trường nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính;
– ………..;
– Lưu: …………

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mẫu thông báo giải thể, chấm dứt tồn tại của hợp tác xã

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm về bài viết

Mẫu thông báo giải thể, chấm dứt tồn tại của hợp tác xã

Mẫu thông báo về việc giải thể, chấm dứt tồn tại của hợp tác xã
Mẫu thông báo giải thể, chấm dứt tồn tại của hợp tác xã là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc giải thể, chấm dứt tồn tại của hợp tác xã. Mẫu được ban hành theo Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu quyết định hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Mẫu quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
Thông báo giải thể, chấm dứt tồn tại của hợp tác xã

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝHỢP TÁC X×—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: ……………

……, ngày …… tháng …… năm ……

THÔNG BÁOVề việc giải thể, chấm dứt tồn tại của hợp tác xã
Cơ quan đăng ký hợp tác xã:
Địa chỉ trụ sở:
Điện thoại: ………………………………… Fax:
Email: ……………………………………… Website:
đã tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý đối với hợp tác xã sau:
Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):
Mã số hợp tác xã:
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (trường hợp không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):
Địa chỉ trụ sở chính:
Do:
Ông/Bà:
Loại giấy chứng thực cá nhân:
Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: ………/……/……… Nơi cấp:
là người đại diện theo pháp luật.
Có các đơn vị phụ thuộc:
Tên, địa chỉ chi nhánh:
Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:
Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:
Tình trạng pháp lý của hợp tác xã sau khi cập nhật: (giải thể hoặc chấm dứt tồn tại)
1. Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể thì ghi:
Lý do giải thể:
2. Đối với trường hợp hợp tác xã chấm dứt tồn tại thì ghi:
Lý do chấm dứt tồn tại: (bị chia/bị hợp nhất/bị sáp nhập):

Nơi nhận:– Tên, địa chỉ hợp tác xã– Chi cục hải quan/Cục hải quan nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính;– Cục quản lý thị trường nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính;– ………..;– Lưu: …………

TRƯỞNG PHÒNG(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mẫu thông báo giải thể, chấm dứt tồn tại của hợp tác xã

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #thông #báo #giải #thể #chấm #dứt #tồn #tại #của #hợp #tác #xã


#Mẫu #thông #báo #giải #thể #chấm #dứt #tồn #tại #của #hợp #tác #xã

Vozz

Back to top button