Tài Liệu

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Mô-đun 2 Tin học

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Mô đun 2 Tin học bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm có nhiều lựa chọn, câu hỏi trắc nghiệm đúng sai khi học Mô đun 2. Mời các cố vấn của bạn để hoàn thành khóa đào tạo Mô-đun 2 tốt nhất.

Bài tập cuối học phần Tin học cơ bản 2

Câu hỏi 1. Chọn cặp bằng cách nhấp vào ô bên trái rồi nhấp vào ô bên phải tương ứng.

1. Chú trọng phương pháp dạy học tích cực: Coi trọng phương pháp dạy học trực quan, thiết thực. Các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực được khuyến khích. Các bài giảng trong phòng máy cần được tổ chức linh hoạt

2. Chú trọng lựa chọn, lựa chọn các hoạt động phù hợp với nội dung đào tạo.

3. Tập trung vào việc tiếp cận và giải quyết các vấn đề trong thế giới thực: liên kết nội dung kỹ thuật với các vấn đề trong thế giới thực. Yêu cầu học sinh nhận biết cũng như gợi ý cách giải quyết vấn đề.

Câu 2. Phương hướng dạy học tin học các cấp học nào sau đây là đúng?

B. Sử dụng dạy học theo dự án để khuyến khích làm việc nhóm, tự học và chủ động của học sinh.

tất cả các. Chú ý đến dạy học vi phân.

Câu 3. Nhận định nào sau đây về quan điểm của giáo sư là không đúng?

A. Một quan điểm dạy học thể hiện một giai đoạn dạy học rõ ràng.

Câu 4. Lý thuyết giáo dục nào chú trọng việc tổ chức các hoạt động để học sinh lĩnh hội kiến ​​thức hơn là truyền thụ?

đi. lý thuyết không gian

Câu 5. Kỹ thuật dạy học nào sau đây không yêu cầu các yêu cầu hoạt động (câu hỏi hoặc bài tập) độc lập với nhau?

C. Thủy cung

Câu 6. Mô hình dạy học nào đặc biệt hiệu quả đối với việc luyện tập và tích hợp kiến ​​thức ngay sau khi nó được hình thành trên lớp học?

tôi. Tổ chức dạy học tri giác và biểu đạt

Câu 7. Loại tư duy nào được hình thành và không được phát triển khi thực hiện “mô hình giáo dục” phát triển kỹ năng tư duy tin học?

D. Tư duy trực quan

Câu 9. Chủ đề “Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số” của môn tin học cấp tiểu học có rất nhiều cơ hội giáo dục. Nào sau đây?

đi. đạo đức thông tin

D. Luật pháp và văn hóa trong môi trường kỹ thuật số

Câu 10. Loại giáo án (chương trình) nào sau đây có nhiều cơ hội triển khai các hoạt động giáo dục nhất?

đi. Kế hoạch lớp học trải nghiệm

Câu 11. Hoạt động nào sau đây không bắt buộc trong giờ học lý thuyết Tin học ở tiểu học?

D. Mở rộng và đào sâu

Câu 12. Nội dung nào sau đây không nên được lựa chọn để thúc đẩy sinh viên bắt đầu một lớp học?

B. Hình thành kiến ​​thức mới

Câu 13. Phát biểu nào sau đây là sai khi so sánh hoạt động thực hành và hoạt động ứng dụng?

C. Cả hai hoạt động đều nhằm ôn tập và củng cố lại kiến ​​thức mới học.

Câu 15. Khi xác định yêu cầu ra đề, bảng thông tin nào sau đây không cần lập?

D. Bảng xác định các phương pháp và công cụ đánh giá khi dạy một môn học

Câu 16. Nhấp vào ô bên trái rồi nhấp vào ô bên phải để chọn cặp đó.

Hãy ghép các mục tiêu bài học được cung cấp trong cột A với các yêu cầu thực hiện tương ứng được cung cấp trong cột B.

Câu 17. Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của năng lực con người ở trình độ sơ cấp?

A, để xác định các loại máy tính khác nhau và các loại bộ phận máy tính khác nhau.

Câu 18. Công việc nào sau đây không cần thực hiện khi lựa chọn cách dạy bộ môn và hình thức tổ chức?

D. Mô tả cách thức tổ chức đào tạo theo mô hình đào tạo đã chọn.

Câu 20. Công cụ nào sau đây không phù hợp để thực hiện đánh giá định kỳ?

D. Kiểm tra định kỳ

Xem các giáo án khác trong phần Tài nguyên của Giáo viên.

.

Back to top button