Pháp Luật

Nghị định 33/2020 / TT-BTTTT sửa đổi Nghị định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Quy tắc thực thi số 33/2020 / TT-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông thi hành Nghị định 33/2020 / TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy chế thi hành Nghị định 08/2013 / TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông. .

Cấp xác nhận công bố chất lượng dịch vụ viễn thông trong vòng 3 ngày

Ngày 4 tháng 11 năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 33/2020 / TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 08/2013 / TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đặc biệt, nếu hồ sơ được chấp thuận, Bộ Viễn thông phải cấp Phiếu tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc (không phải 05 ngày theo quy định) kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, Cục Viễn thông phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp viễn thông.

Ngoài ra, các doanh nghiệp viễn thông phải đo lường, đánh giá chất lượng thực tế của dịch vụ viễn thông thuộc danh mục dịch vụ viễn thông phải quản lý chất lượng do ít nhất 03 tỉnh cung cấp mỗi năm. Nơi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

Nghị định cưỡng chế có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020.

Văn bản pháp luật về công nghệ thông tin này do Vozz VN cập nhật và phát hành, các bạn vui lòng lưu file tải về làm tài liệu và sử dụng.

.

Back to top button