Pháp Luật

Nghị định 41/2020 / TT-BGDĐT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục

thuộc tính văn bản

Tổ chức đã ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạongười ký:Nguyễn văn phúc
con số:41/4/2020 / TT-BGDĐTđồng ruộng:giáo dục
Ngày xuất bản:Ngày 3 tháng 11 năm 2020Ngày có hiệu lực:Ngày 19 tháng 12 năm 2020
Loại tài liệu:vòng tuần hoànNgày hết hạn:Đang cập nhật
Tình trạng hợp lệ:chưa được xác minh

Quy tắc thực thi số 41/2020 / TT-BGDĐT

Nghị định 41/2020 / TT-BGDĐT về việc chấm dứt hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Ngày 03/11/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 41/2020 / TT-BGDĐT về hiệu lực thi hành của một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt, các thông tư trong ngành giáo dục bao gồm: Thông tư 06/2011 / TT-BGDĐT về quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nghị định 39/2012 / TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên tư thục; Thông tư 04 / TT hướng dẫn và quy định việc quản lý xuất bản phẩm tạm thời trong ngành giáo dục và đào tạo.

Nghị định cưỡng chế có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2020.

Nội dung Thông tư 41 2020 BGDĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo

____________

Số: 41/2020 / TT-BGDĐT

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

khoanh tròn

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật. Thông báo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong lĩnh vực Giáo dục

______________

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Ngày 14 tháng 5 năm 2016 Chính phủ Nghị định số Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo số 34/2016 / NĐ-CP.

Nghị định số 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. theo 69/2017 / NĐ-CP,

Theo đề nghị của trưởng phòng pháp chế

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục;

Điều 1. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hết hiệu lực

Các văn bản pháp luật sau đây không hợp lệ.

1. Nghị định số 19 ngày 19/6/1990. Thông tư số 19 tháng 12 năm 1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác và tổ chức bảo vệ các phân hiệu trường học theo 223 / HĐBT. 14 / TT của các cơ quan quốc gia và doanh nghiệp.

2. Thông tư số của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, quy định về quản lý xuất bản phẩm tạm thời trong ngành giáo dục và đào tạo. 04 / TT (ngày 10 tháng 7 năm 1999).

3. Chỉ thị 26 / CT-BGD & ĐT ngày 8 tháng 12 năm 1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hoàn thiện và tích hợp thông tin quản lý giáo dục và đào tạo.

4. Quyết định số của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tạm thời đối với trường đại học tư thục. 196 / TCCB (ngày 21 tháng 4 năm 1991).

5. Hướng dẫn số của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền vận động phụ nữ ngành giáo dục và đào tạo trong bối cảnh mới. 15 / GD-ĐT, ngày 19 tháng 9 năm 1994.

6. Thông tư 22 / GD-ĐT ngày 23/01/1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản trong ngành Giáo dục và Đào tạo.

7. Chỉ thị 08 / GD-ĐT ngày 18 tháng 4 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục tổ chức tốt hội nghị cán bộ ngành giáo dục và đào tạo.

8. Chỉ thị 19 / GD-ĐT ngày 10 tháng 9 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác giáo dục dân số – kế hoạch hóa gia đình cho toàn ngành.

9. Nghị định 10/2000 / TT-BGD & ĐT Nghị định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 20 tháng 4 năm 2000 Pháp lệnh 10/2000 / TT-BGD & ĐT Nghị định 04 / TT ngày 10 tháng 7 năm 1990 Hướng dẫn và quy định trong các ấn phẩm tạm thời sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Nghị định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quản lý ngành giáo dục và đào tạo.

10. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế trang bị thiết bị giáo dục trong trường mầm non và trường trung học phổ thông. 41/2000 / QĐ-BGD & ĐT (ngày 9 tháng 6 năm 2000).

11. Quyết định số của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thu thập, quản lý và sử dụng số liệu thống kê về giáo dục. 47/2000 / QĐ-BGD & ĐT (2000.11.8).

12. Quyết định số 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ Thông tư số 178/1999 / QĐ-TTg của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện. 50/2000 / TT-BGD & ĐT (2000.12.29) Quy định về phân phối trong nước và ghi nhãn sản phẩm do chính phủ ban hành.

13. Chỉ thị số của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. 53/2003 / CT-BGDĐT (13/13/2003).

14. Quyết định số của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tiêu chuẩn ngành năm 2004. 39/2004 / QĐ-BGD & ĐT (ngày 13 tháng 12 năm 2004).

15. Chỉ thị số về việc tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 02/2005 / CT-BGD & ĐT (2005.1.31).

16. Quyết định số của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến ​​thức pháp luật và kỹ năng hành nghề pháp luật phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp luật. 75/2007 / QĐ-BGDĐT (ngày 12 tháng 12 năm 2007).

17. Quy tắc thi hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, công lập sang trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục. 11/2009 / TT-BGDĐT (5,8 / 5/2009) cơ sở giáo dục; cơ sở giáo dục mầm non do nhân dân thành lập trong cơ sở giáo dục mầm non bán công; Trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông bán công đến trường mẫu giáo, cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

18. Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi hành số 06/2011 / TT-BGDĐT (2011.2.11).

19. Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi hành số 25/2011 / TT-BGDĐT (ngày 16 tháng 6 năm 2011).

20. Quy tắc thi hành số của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên tư thục. 39/2012 / TT-BGDĐT (2012.11.5).

Điều 2. hợp lệ

Quy chế thực thi này sẽ có hiệu lực vào ngày 19 tháng 12 năm 2020.

Điều 3 Trách nhiệm thực hiện

Chánh văn phòng, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Giám đốc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường Đại học, Học viện, Hiệu trưởng các trường Đại học, Hiệu trưởng các trường Đại học Sư phạm, Hiệu trưởng các trường Trung cấp và Thủ trưởng các cơ sở, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông báo này trong quý này.

người nhận:

– Văn phòng Quốc hội;

– Các cơ quan chính phủ;

– Ủy ban Tài nguyên và Môi trường Quốc gia;

– Ủy ban Giáo dục và Đào tạo Quốc hội

– Ban Tuyên giáo Trung ương

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

– Cục Rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp

– Điều 3 (để thực hiện)

– bài thuyết trình;

– Các cổng thương mại điện tử của Chính phủ;

– Cổng thông tin điện tử Bộ GD & ĐT

– Lưu trữ: VT, PC (10).

KT. Di dờiÔi Chúa ơi Chủ tịch

phó

Nguyễn văn phúc

Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo này đã được Vozz VN cập nhật và phát hành, mời các bạn lưu file tải về làm tài liệu và sử dụng.

.

Back to top button