Những việc nào bạn làm tốt để hỗ trợ học sinh phát triển năng lực và phẩm chất chung?

Game thủ làm tốt điều gì để giúp học trò phát hành năng lực và phẩm chất phổ biến? Đây là câu hỏi nhưng gia sư phải xong khi giảng dạy ở Mô đun 2. Chúng tôi dùng các phép tắc giảng dạy, dạy học nhằm phát hành phẩm chất và năng lực của học trò. Câu hỏi này nằm trong mô-đun kế hoạch hành động cá nhân 2. Thấy chưa

1. Game thủ làm tốt điều gì để cung cấp học trò phát hành hoàn toản năng lực và phẩm chất?

  • Dùng các thời cơ tình nguyện và có kế hoạch để liên quan phát hành chất lượng.
  • Khuyến khích học trò tự bình chọn phẩm chất của phiên bản thân.
  • Thúc đẩy kĩ năng phổ biến trên tất cả các lớp.
  • Khuyến khích học trò phát hành mục đích học tập cá nhân.

2. Một số biện pháp nhằm xuất hiện phẩm chất và năng lực cho học trò tiểu học

1. Cải tiến các phép tắc dạy học truyền thống

Đổi thế hệ phép tắc sư phạm không có tức thị loại trừ các phép tắc sư phạm truyền thống như trình diễn, đàm thoại, thực hiện nhưng phải mở màn bằng những cải tiến nhằm tăng hiệu quả và giảm sút điểm yếu. Để tăng hiệu quả của các phép tắc dạy học này, đầu tiên gia sư phải nắm vững đòi hỏi và dùng thuần thục các khả năng biên soạn và tiến hành bài dạy, khả năng đặt câu hỏi, khả năng đặt câu hỏi và xử lý đối thoại, khả năng làm mẫu trong thực tiễn. Tuy nhiên, vì phép tắc dạy học truyền thống không tránh khỏi những hạn chế nên cần phải tăng mạnh tính hăng hái nhận thức của học trò bằng cách liên minh dùng các phép tắc dạy học thế hệ bên cạnh các phép tắc dạy học hiện có. Vấn đề.

2. Câu kết nhiều phép tắc dạy học

Việc liên minh nhiều phép tắc và chế độ dạy học không giống nhau trong tổng thể quá trình dạy học là một hướng cần thiết để khơi dậy tính hăng hái và nâng cao chất lượng dạy học. Dạy học cả lớp, dạy học theo nhóm, học theo cặp và dạy học cá nhân là những chế độ dạy học mang tính xã hội phải liên minh với nhau, mỗi chế độ có một tính năng riêng. Phcửa ải khắc phục tình trạng dạy học cả lớp và lạm dụng phép tắc trình diễn, nhất là ưng chuẩn chế độ làm việc nhóm. Hiện nay, trong thực tiễn giảng dạy ở trường phổ quát, nhiều gia sư đang góp phần vào hoạt động nhận thức hăng hái của học trò bằng cách cải tiến các tiết học theo hướng liên minh giữa trình diễn của gia sư và làm việc nhóm. Tuy nhiên, làm việc nhóm không chỉ giới hạn ở việc giải quyết các nhiệm vụ học tập nhỏ tuổi xen kẽ với các bài trình diễn, và có nhiều chế độ làm việc nhóm không giống nhau để giải quyết các nhiệm vụ phức hợp. -Các hiệu suất, nghiên cứu tiêu biểu và dự án. Mặt khác, trong thời kỳ thế hệ, việc xẻ sung phép tắc dạy học cả lớp theo nhóm xen kẽ biểu hiện rõ tính chủ động hướng ngoại của học trò. Để đảm bảo tính hăng hái bên trong, cần xem xét tới các mặt bên trong của dạy học và ứng dụng các phép tắc dạy học nêu vấn đề và các phép tắc dạy học hăng hái khác.

3. Ứng dụng các phép tắc dạy học để giải quyết vấn đề

Sư phạm giải quyết vấn đề (sư phạm nêu vấn đề, sư phạm nhận mặt và giải quyết vấn đề) là một phép tắc dạy học nhằm phát hành các khả năng tứ duy, kĩ năng nhìn nhận và giải quyết vấn đề. Giúp học trò tiếp nhận kiến ​​thức, khả năng và phép tắc nhận thức ưng chuẩn giải quyết vấn đề bằng cách đặt việc học vào các cảnh huống có vấn đề, cảnh huống mâu thuẫn nhận thức. Phương pháp sư phạm giải quyết vấn đề là một phép tắc cơ phiên bản để phát huy năng lực nhận thức hăng hái ở học trò, có thể vận dụng cho nhiều chế độ dạy học, với nhiều chừng độ không giống nhau về tính tự lực của học trò. Cảnh huống có vấn đề là một cảnh huống khoa học chuyên nghiệp, nhưng mà nó cũng có thể là một cảnh huống thực tiễn. Trong các phép tắc dạy học bây giờ, phép tắc dạy học giải quyết vấn đề thường nhiệt tình tới các vấn đề khoa học chuyên ngành nhưng ít nhiệt tình tới các vấn đề thực tiễn. Tuy nhiên, nếu các môn khoa học chuyên nghiệp chỉ tụ tập vào giải quyết các vấn đề nhận thức, sinh viên vẫn chưa sẵn sàng tốt để giải quyết các cảnh huống trong nhân loại thực. Như vậy, lý thuyết dạy học thành lập dạy học cảnh huống bên cạnh dạy học giải quyết vấn đề.

4. Phần mềm các phép tắc dạy học theo văn cảnh

Giáo tình dục huống là ý kiến giáo dục trong đó giáo dục được doanh nghiệp theo các chủ đề phức hợp thúc đẩy tới các cảnh huống thực tiễn và nghề nghiệp. Quá trình học tập được doanh nghiệp trong một môi trường học tập cho phép học trò thành lập kiến ​​thức một cách cá nhân và trong các liên quan xã hội của việc học tập. Chủ đề giáo dục phức tạp là chủ đề bao gồm nội dung thúc đẩy tới nhiều lĩnh vực thực tiễn hoặc kiến ​​thức không giống nhau. Ở trường, các môn học được phân thành các môn khoa học chuyên ngành, và cuộc sống luôn diễn ra những mối quan hệ phức hợp. Bởi vì vậy, việc dùng các chủ đề phức tạp góp phần khắc phục sự rời rạc với thực tế của các môn khoa học chuyên nghiệp và đoàn luyện cho học trò năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp, liên môn. Phương pháp nghiên cứu cảnh huống là tiêu biểu của dạy học dựa trên cảnh huống, trong đó học trò giải quyết hòa bình các cảnh huống thực tiễn tiêu biểu ưng chuẩn làm việc nhóm. Điều chỉnh phép tắc giảng dạy trong nhân loại thực là một cách cần thiết để kết nối tập huấn trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống, và giúp khắc phục tình trạng giáo dục hàn lâm xa vắng thực tiễn của gia sư bây giờ. Tuy nhiên, nếu cảnh huống dạy học là cảnh huống mô phỏng thì không phải là cảnh huống thực. Bằng cách giải quyết các vấn đề trong lớp học lý thuyết, học trò chẳng thể nhập cuộc vào các hoạt động thực hiện thực tiễn và không có sự liên minh giữa lý thuyết và thực hiện.

5. Ứng dụng phép tắc dạy học theo định hướng hành động

Phương pháp sư phạm hành vi là một phép tắc dạy học bảo đảm rằng hoạt động ý thức và thể chất được liên minh ngặt nghèo với nhau. Trong quá trình học, học trò thực hành các nhiệm vụ học tập và xong các cống phẩm hành vi bằng cách dùng liên minh linh hoạt các hoạt động trí óc và tiêu cực. Đây là một phép tắc giáo dục hăng hái và hoàn toản. Việc vận dụng phép tắc sư phạm định hướng hành động có ý nghĩa cần thiết đối với việc thực hành các phép tắc giáo dục hợp nhất giữa lý thuyết và thực hiện, tứ tưởng và hành động, giữa nhà trường và xã hội. Học tập dựa trên dự án là một chế độ giáo dục định hướng hành động cổ kính, trong đó học trò thực hành một cách hòa bình các nhiệm vụ học tập phức hợp thúc đẩy tới các vấn đề trong nhân loại thực, liên minh lý thuyết và thực hiện theo nhóm để sản xuất các cống phẩm cả quyết. Trong phép tắc sư phạm dự án, nhiều lý thuyết và phép tắc dạy học văn minh có thể được vận dụng như lý thuyết kiến ​​tạo, dạy học lấy học trò làm trọng điểm, dạy học cộng tác, dạy học tích hợp, dạy học tìm hiểu và sáng tạo, dạy học theo cảnh huống và dạy học dựa trên hành động.

6. Tăng mạnh dùng có lí đồ sử dụng dạy học và công nghệ thông báo cung cấp dạy học

Phương luôn thể giáo dục đóng một vai trò cần thiết trong việc đổi thế hệ phép tắc dạy học nhằm nâng cao tính trực giác, thể nghiệm và thực hiện giáo dục. Hiện nay, cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục thế hệ cho các trường phổ quát từng bước được tăng mạnh. Tuy nhiên, phép tắc giảng dạy vì gia sư sáng tạo luôn cần thiết và cần được phát huy. Đa công cụ và công nghệ thông báo vừa là nội dung giáo dục vừa là công cụ giáo dục trong nền giáo dục văn minh. Bên cạnh việc dùng đa công cụ như một công cụ trình diễn, cần tăng mạnh dùng các ứng dụng cũng như các phép tắc giảng dạy cấu kết giữa E-Learning, mạng trường học, nhà trường.

Xem các thông báo hữu dụng khác trong phần Tài liệu của Vozz VN.

.

Xem thêm về bài viết

Những việc nào người chơi làm tốt để cung cấp học trò phát hành năng lực và phẩm chất phổ biến?

[rule_3_plain]

Những việc nào người chơi làm tốt để cung cấp học trò phát hành năng lực và phẩm chất phổ biến? Đây là câu hỏi gia sư phải hoàn thiện khi đào tạo module 2: Dùng phép tắc dạy học và giáo dục phát hành phẩm chất, năng lực học trò. Câu hỏi này nằm trong Kế hoạch hành động cá nhân mô đun 2. Mời các người chơi tham khảo.
1. Những việc nào người chơi làm tốt để cung cấp học trò phát hành năng lực và phẩm chất phổ biến?

Dùng các thời cơ tự phát và có kế hoạch đề liên quan sự phát hành của các phẩm chất.
Khuyến khích học trò tự bình chọn phẩm chất của mình.
Phát huy năng lực phổ biến ở mọi lớp.
Khuyến khích học trò phát hành các mục đích học tập cá nhân.

2. Một số biện pháp xuất hiện phẩm chất, năng lực cho học trò tiểu học
1. Cải tiến các phép tắc dạy học truyền thống
Đổi thế hệ phép tắc dạy học không có tức thị loại trừ các phép tắc dạy học truyền thống như trình diễn, đàm thoại, tập tành nhưng cần mở màn bằng việc cải tiến để nâng cao hiệu quả và hạn chế nhược điểm của chúng. Để nâng cao hiệu quả của các phép tắc dạy học này người gia sư đầu tiên cần nắm vững những đòi hỏi và dùng thuần thục các kỹ thuật của chúng trong việc sẵn sàng cũng như tiến hành bài lên lớp, kỹ thuật đặt các câu hỏi và xử lý các câu giải đáp trong đàm thoại, hay kỹ thuật làm mẫu trong tập tành. Tuy nhiên, các phép tắc dạy học truyền thống có những hạn chế thế tất, bởi vì thế bên cạnh các phép tắc dạy học truyền thống cần liên minh dùng các phép tắc dạy học thế hệ, có thể tăng mạnh tính hăng hái nhận thức của học trò trong trình diễn, đàm thoại theo ý kiến dạy học giải quyết vấn đề.
2. Câu kết nhiều chủng loại các phép tắc dạy học
Việc kết hợp nhiều chủng loại các phép tắc và chế độ dạy học trong tổng thể quá trình dạy học là phương hướng cần thiết để phát huy tính hăng hái và nâng cao chất lượng dạy học. Dạy học toàn lớp, dạy học nhóm, nhóm đôi và dạy học cá thể là những chế độ xã hội của dạy học cần liên minh với nhau, mỗi một chế độ có những tính năng riêng. Tình trạng độc tôn của dạy học toàn lớp và sự lạm dụng phép tắc trình diễn cần được khắc phục, khác biệt ưng chuẩn làm việc nhóm. Trong thực tế dạy học ở trường trung học bây giờ, nhiều gia sư đã cải tiến bài lên lớp theo hướng liên minh trình diễn của gia sư với chế độ làm việc nhóm, góp phần hăng hái hoá hoạt động nhận thức của học trò. Tuy nhiên chế độ làm việc nhóm rất nhiều chủng loại, không chỉ giới hạn ở việc giải quyết các nhiệm vụ học tập nhỏ tuổi xen kẽ trong bài trình diễn, nhưng còn có những chế độ làm việc nhóm giải quyết những nhiệm vụ phức tạp, có thể chiếm một hoặc nhiều tiết học, dùng những phép tắc chuyên biệt như phép tắc nhập vai, nghiên cứu trường hợp, dự án. Mặt khác, việc xẻ sung dạy học toàn lớp bằng làm việc nhóm xen kẽ trong một tiết học thế hệ chỉ cho thấy rõ việc hăng hái hoá bên ngoài của học trò. Muốn bảo đảm việc hăng hái hoá bên trong cần xem xét tới mặt bên trong của phép tắc dạy học, ứng dụng dạy học giải quyết vấn đề và các phép tắc dạy học hăng hái khác.
3. Áp dụng dạy học giải quyết vấn đề
Dạy học giải quyết vấn đề (dạy học nêu vấn đề, dạy học nhận mặt và giải quyết vấn đề) là ý kiến dạy học nhằm phát hành năng lực tứ duy, kĩ năng nhận mặt và giải quyết vấn đề. Học được đặt trong một cảnh huống có vấn đề, đó là cảnh huống chứa đựng mâu thuẫn nhận thức, ưng chuẩn việc giải quyết vấn đề, giúp học trò lĩnh hội kiến thức, khả năng và phép tắc nhận thức. Dạy học giải quyết vấn đề là đoạn đường cơ phiên bản để phát huy tính hăng hái nhận thức của học trò, có thể vận dụng trong nhiều chế độ dạy học với những chừng độ tự lực không giống nhau của học trò. Các cảnh huống có vấn đề là những cảnh huống khoa học chuyên môn, cũng có thể là những cảnh huống gắn với thực tế. Trong thực tế dạy học bây giờ, dạy học giải quyết vấn đề thường xem xét tới những vấn đề khoa học chuyên môn nhưng ít xem xét hơn tới các vấn đề gắn với thực tế. Tuy nhiên nếu chỉ chú trọng việc giải quyết các vấn đề nhận thức trong khoa học chuyên môn thì học trò vẫn chưa được sẵn sàng tốt cho việc giải quyết các cảnh huống thực tế. Bởi vì vậy bên cạnh dạy học giải quyết vấn đề, lý luận dạy học còn thành lập ý kiến dạy học theo cảnh huống.
4. Áp dụng dạy học theo cảnh huống
Dạy học theo cảnh huống là một ý kiến dạy học, trong đó việc dạy học được doanh nghiệp theo một chủ đề phức tạp gắn với các cảnh huống thực tế cuộc sống và nghề nghiệp. Quá trình học tập được doanh nghiệp trong một môi trường học tập tạo điều kiện cho học trò thiết kế kiến thức theo cá nhân và trong mối liên quan xã hội của việc học tập. Các chủ đề dạy học phức tạp là những chủ đề có nội dung thúc đẩy tới nhiều môn học hoặc lĩnh vực kiến thức không giống nhau, gắn với thực tế. Trong nhà trường, các môn học được phân theo các môn khoa học chuyên môn, còn cuộc sống thì luôn diễn ra trong những mối quan hệ phức tạp. Bởi vì vậy dùng các chủ đề dạy học phức tạp góp phần khắc phục tình trạng xa vắng thực tế của các môn khoa học chuyên môn, đoàn luyện cho học trò năng lực giải quyết các vấn đề phức tạp, liên môn. Phương pháp nghiên cứu trường hợp là một phép tắc dạy học tiêu biểu của dạy học theo cảnh huống, trong đó học trò tự lực giải quyết một cảnh huống tiêu biểu, gắn với thực tế ưng chuẩn làm việc nhóm. Áp dụng dạy học theo các cảnh huống gắn với thực tế là đoạn đường cần thiết để gắn việc tập huấn trong nhà trường với thực tế đời sống, góp phần khắc phục tình trạng giáo dục hàn lâm, xa vắng thực tế bây giờ của nhà trường phổ quát. Tuy nhiên, nếu các cảnh huống được đưa vào dạy học là những cảnh huống mô phỏng lại, thì chưa phải cảnh huống thực. Nếu chỉ giải quyết các vấn đề trong phòng học lý thuyết thì học trò cũng chưa có hoạt động thực tế thực thụ, chưa có sự liên minh giữa lý thuyết và thực hiện.
5. Áp dụng dạy học định hướng hành động
Dạy học định hướng hành động là ý kiến dạy học nhằm khiến cho hoạt động trí tuệ và hoạt động thủ túc liên minh ngặt nghèo với nhau. Trong quá trình học tập, học trò thực hành các nhiệm vụ học tập và xong các cống phẩm hành động, có sự liên minh linh hoạt giữa hoạt động trí óc và hoạt động bộ hạ. Đây là một ý kiến dạy học hăng hái hoá và tiếp cận tổng thể. Áp dụng dạy học định hướng hành động có ý nghĩa quan trong cho việc thực hành lý lẽ giáo dục liên minh lý thuyết với thực tế, tứ duy và hành động, nhà trường và xã hội. Dạy học theo dự án là một chế độ tiêu biểu của dạy học định hướng hành động, trong đó học trò tự lực thực hành trong nhóm một nhiệm vụ học tập phức tạp, gắn với các vấn đề thực tế, liên minh lý thuyết và thực hiện, có sản xuất các cống phẩm có thể báo cáo. Trong dạy học theo dự án có thể ứng dụng nhiều lý thuyết và ý kiến dạy học văn minh như lý thuyết thiết kế, dạy học định hướng học trò, dạy học cộng tác, dạy học tích hợp, dạy học tìm hiểu, sáng tạo, dạy học theo cảnh huống và dạy học định hướng hành động.
6. Tăng mạnh dùng công cụ dạy học và công nghệ thông báo có lí cung cấp dạy học
Phương luôn thể dạy học có vai trò cần thiết trong việc đổi thế hệ phép tắc dạy học, nhằm tăng mạnh tính trực giác và thể nghiệm, thực hiện trong dạy học. Hiện nay, việc vũ trang các công cụ dạy học thế hệ cho các trường phổ quát từng bước được tăng mạnh. Tuy nhiên các công cụ dạy học tự làm của gia sư luôn có ý nghĩa cần thiết, cần được phát huy. Đa công cụ và công nghệ thông báo vừa là nội dung dạy học vừa là công cụ dạy học trong dạy học văn minh. Bên cạnh việc dùng đa công cụ như một công cụ diễn giả, cần tăng mạnh dùng các ứng dụng dạy học cũng như các phép tắc dạy học dùng mạng điện tử (E-Learning), mạng trường học kết nối , Trường học phệ(BigSchool).
Mời các người chơi tham khảo thêm các thông báo hữu dụng khác trên phân mục Tài liệu của Vozz VN.

Tags
Dành cho gia sư

[rule_2_plain]

#Những #việc #nào #người chơi #làm #tốt #để #hỗ #trợ #học #sinh #phát #triển #năng #lực #và #phẩm #chất #phổ biến


  • #Những #việc #nào #người chơi #làm #tốt #để #hỗ #trợ #học #sinh #phát #triển #năng #lực #và #phẩm #chất #phổ biến
  • Tổng hợp: Vozz
Back to top button