Biểu Mẫu

Phiếu đăng ký khai thuế qua mạng – Mẫu 01 / ĐK-iHTKK

Phiếu Đăng ký Khai thuế Qua mạng – Mẫu 01 / ĐK-iHTKK:

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

Tờ khai
Đăng ký khai thuế trực tuyến

đến: Cơ quan thuế… … … … … … … … … . ………………………………………………………………………………………………………………

Tên người nộp thuế: …………………………………………… …………… …………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………….. …………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

Sau khi xem xét và xác minh cơ sở chúng tôi có đủ điều kiện khai thuế qua mạng Internet thì cơ sở chúng tôi đã đăng ký với cơ quan thuế cụ thể được áp dụng phương thức khai thuế qua mạng Internet như sau:

1. Thời hạn đề xuất: ~ …. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Thông tin giao dịch điện tử của chúng tôi như sau.

Số chứng chỉ số: ………………………………………. .. ………………………………………………………………………………………………………… …….. …….

Tên cơ quan chứng thực chữ ký điện tử công cộng: ………………………………….. ……………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Địa chỉ email: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Chúng tôi cam kết thực hiện việc tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật về thuế có liên quan. /.

người đóng thuế hoặc
Người đại diện hợp pháp của người nộp thuế
Chữ ký, họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

.

Back to top button