Biểu Mẫu

Phiếu nhận xét thực tập tốt nghiệp

Mẫu Ý kiến ​​Thực tập Tốt nghiệp là một mẫu nhận xét mà một sinh viên sẽ có khi hoàn thành một kỳ thực tập. Mẫu Nhận xét Thực tập bao gồm nhận xét thực tập và nhận xét của người hướng dẫn. Phiếu nhận xét ghi rõ thông tin của đơn vị thực tập. Bạn đọc có thể tham khảo chi tiết và tải Mẫu phiếu lấy ý kiến ​​thực tập tốt nghiệp tại đây.

1. Tuyển chọn thực tập là gì?

Đánh giá thực tập là quá trình theo dõi, xác minh và đánh giá kết quả thực tập của sinh viên đang làm việc tại đơn vị thực tập. Sinh viên sẽ cần một báo cáo thực tập để hoàn thành đơn xin tốt nghiệp đại học của họ. Bản nhận xét thực tập còn là giấy xác nhận kết quả thực tập của sinh viên tại đơn vị thực tập. Báo cáo thực tập được đánh giá và xác nhận bởi Bộ phận thực tập. Các đánh giá và nhận xét tại đơn vị thực tập được chấm theo thang điểm 10 tổng hợp kiến ​​thức, kỹ năng và kết quả làm việc của đơn vị thực tập.

2. Mẫu thư đánh giá, nhận xét thực tập tốt nghiệp công ty số 1

ngôi trường … … …

Phòng… … … … ..

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Câu hỏi đánh giá, Bình luận quốc tế

Tên người hướng dẫn học viên: ……………………………………. .. …………………………………………………………………………

Đơn vị thực hành: ………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… ……………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Tên sinh viên thực tập: ………….. MSSV: ………………………… ………….

Thời gian thực tập: ~ ……… .. .. .. …………….

đánh giá nội dung

tốt

công bằng

tên đệm

Cuối cùng

Công ty thực hiện nội quy làm việc.

thực hành thái độ

kỷ luật

Lịch sự

chuyên môn

khả năng hoàn thành công việc

Khả năng hòa nhập và thích ứng với công việc

Năng động và sáng tạo trong công việc

Nhận xét chung: ……………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

Điểm đánh giá thực tập (trên 10): ……………

Xác nhận của giám đốc công ty

(Ký, họ tên)

người quản lý

(Ký, họ tên)

3. Ý kiến ​​thực tập tốt nghiệp công ty số 2

ngôi trường … … …

Phòng… … … … ..

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–

Chứng chỉ quốc tế

Họ và tên của người hướng dẫn thực tập sinh: …………………………………… …………………………………………………………

Đơn vị thực hành: ………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… …………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Tên sinh viên thực tập: ………………………………………. ………………………………. MSSV: … …………………… ………………………………………………………………………………………………

Thời gian thực tập: ~ ………………………………………. . ~ …………… …….

Các bảng đánh giá và nhận xét về quá trình thực tập của công ty:

đánh giá nội dung

tốt

công bằng

tên đệm

Cuối cùng

Công ty thực hiện nội quy làm việc.

thực hành thái độ

kỷ luật

Lịch sự

chuyên môn

khả năng hoàn thành công việc

Khả năng hòa nhập và thích ứng với công việc

Năng động và sáng tạo trong công việc

Nhận xét chung: ……………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

Xác nhận của giám đốc công ty
(Ký, họ tên)

… … … … ,ngày tháng năm… …
người quản lý
(Ký, họ tên)

Điểm đánh giá thực tập (trên 10): …………………………………

4. Phiếu đánh giá thực tập tốt nghiệp 3

bài học: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Nhận xét, Đánh giá thực tập tốt nghiệp

Tên sinh viên thực tập: ………………………………………. ……………

Lớp: …………… Lớp: ………………………… Lớp :… … … … … … … … ..

Đơn vị thực hành: ………………………………………. . …………………………………………………………………………………………

Thời gian thực tập: Từ ngày ………………………… Đến… … … … … … … … … …

1. Tuân thủ các nội quy và quy định của cơ sở.

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………

2. Ý thức học tập:

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

3. Mối quan hệ và giao tiếp trong đơn vị:

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

4. Điểm đánh giá: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Chứng nhận tổ chức, đơn vị thực tập

(ký tên và đóng dấu)

… … … … … … … … , 2012

người đánh giá

(Ký tên và ghi tên của bạn)

5. Ý kiến ​​thực tập tốt nghiệp

Mẫu 1:

Đơn vị thực hành: ………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… …………………………………………………………………

Người hướng dẫn thực tập: ………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……….. ..

sinh viên: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

xếp hạng:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

ngôi trường: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Thời gian thực tập: …………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………………………

Thông tin chi tiết về công việc thực tập: …………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………………………

nhận xét:

– Trong thời gian thực tập …………… Từ… . Đến nay ….. Sinh viên …………………………………… ….. Tôi có ý thức tuân theo các quy tắc của …………… ………….. Tôi đã cố gắng học hỏi, say mê nghiên cứu và tìm hiểu về hoạt động, tổ chức của đơn vị và làm tài liệu cho việc nghiên cứu luận văn.

– Nội dung trình bày trong khóa luận của học viên …. Phù hợp với tình hình của đơn vị.

Dạng 2:

Chúng tôi xác nhận rằng Nguyễn Văn A đã có thời gian thực tập tại công ty TNHH của chúng tôi trong thời gian từ ngày …… đến ngày … và đưa ra một số nhận xét về em như sau:

+ Cần cù, chăm chỉ và rèn luyện kỹ lưỡng một cách thường xuyên.

+ Có khả năng nắm bắt nhanh công việc và vận dụng tốt lý thuyết vào thực tế

+ Chăm chỉ học tập và cầu tiến trong công việc

+ Vui vẻ, thân thiện với các anh chị em trong công ty.

Xin chân thành cảm ơn kết quả báo cáo thực tập đề tài ……………

6. Mẫu Nhận xét của Giảng viên

ngôi trường … … …

Phòng… … … … ..

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–

Nhận xét từ Hướng dẫn phụ nữ

Tên học sinh: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Mã số sinh viên: …………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………. …

xếp hạng:… … … … … … … … … ..

Sinh viên …………………………. Báo cáo thực tập tốt nghiệp theo Quy chế đã hoàn thành.

– Nội dung Mở đầu: Báo cáo thực tập gồm ba chương.

1 trang: ……………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………………………

Chương 2: ……………………………………….. ………….. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Chương 3: ……………………………………….. ………….. ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

Nội dung báo cáo hợp lý, đầy đủ phụ lục, bảng biểu, bố cục ngắn gọn, văn phong nhất quán.

– Về Ý thức: Có thái độ tích cực và thực hành tìm hiểu thực tế công việc kế toán. phát triển của học tập.

hoàn thành: Cho phép nộp báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp

Ghi điểm bằng chữ: ……………………………………….

………….., ngày tháng năm…
giáo viên

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. giáo dục trong mục hình dạng Xin vui lòng.

  • Mẫu Thư Cảm Ơn Dùng Cho Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp
  • Đơn xin thực tập
  • Thư giới thiệu sinh viên cho việc thực tập

Back to top button