Pháp Luật

Thông tư 32/2020 / TT-BTTTT Danh mục dịch vụ viễn thông phải quản lý chất lượng

thuộc tính văn bản

Tổ chức đã ban hành:Bộ Thông tin và Truyền thôngngười ký:Nguyễn Mạnh Hùng
con số:32/32/2020 / TT-BTTTTđồng ruộng:công nghệ thông tin
Ngày xuất bản:Ngày 11 tháng 4 năm 2020Ngày có hiệu lực:Ngày 15 tháng 12 năm 2020
Loại tài liệu:vòng tuần hoànNgày hết hạn:Đang cập nhật
Tình trạng hợp lệ:vẫn được xác minh

Thông tư số 32/2020 / TT-BTTTT

Thông tư 32/2020 / TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định danh mục dịch vụ viễn thông phải quản lý chất lượng.

Ngày 4 tháng 11 năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 32/2020 / TT-BTTTT quy định danh mục dịch vụ viễn thông phải quản lý chất lượng.
Theo đó, 04 dịch vụ viễn thông phải kiểm tra chất lượng và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với từng dịch vụ như sau.

Thứ nhất, dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH / Xpon (dịch vụ truy cập internet cáp quang) – QCVN 34: 2019 / BTTTT.

Thứ hai, dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ modem truyền hình cáp (dịch vụ truy cập internet truyền hình cáp) – QCVN 34: 2019 / BTTTT.

Thứ ba, dịch vụ điện thoại trong mạng thông tin di động mặt đất – QCVN 36: 2015 / BTTTT.

Thứ tư, Dịch vụ truy nhập Internet trong mạng thông tin di động mặt đất – QCVN 81: 2019 / BTTTT.

Quy chế thực thi này sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 12 năm 2020.

Thông tư 32 Nội dung BTTTT 2020

Di dờiÔi Chúa ơi thông tin và giao tiếp

____________

Số: 32/2020 / TT-BTTTT

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2020

thông tinNS

Quy định về danh mục dịch vụ viễn thông cần quản lý chất lượng

_________________

theo pháp luật Biên Được xuất bản vào ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Phù hợp với Đạo luật về Chất lượng Sản phẩm và Hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Nghị định thi hành của chính phủ số theo 25/2011 / NĐ-CP con số Quy định của Luật Viễn thông

Nghị định thi hành của Chính phủ số 1 ngày 1 tháng 8 năm 2007. Phù hợp với 127/2007 / NĐ-CP con số Quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Nghị định của Chính phủ số Quy định theo 132/2008 / NĐ-CP Chi tiết kỳ thi Thực hiện một số điều khoản của Đạo luật về Chất lượng Sản phẩm và Hàng hóa.

Nghị định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo 17/2017 / NĐ-CP (2017.2.17),

Theo đề nghị của Giám đốc Truyền thông,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định danh mục dịch vụ viễn thông phải quản lý chất lượng.

Điều 1. Quy định về danh mục dịch vụ viễn thông phải quản lý chất lượng và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng đối với từng dịch vụ như sau.

TT

tên công việc

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ngày thứ nhất

Dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH / xPON (dịch vụ truy cập Internet cáp quang)

QCVN 34: 2019 / BTTTT

2

Dịch vụ truy cập Internet băng thông rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ modem truyền hình cáp (dịch vụ truy cập Internet truyền hình cáp)

QCVN 34: 2019 / BTTTT

số ba

Dịch vụ điện thoại trong mạng thông tin di động mặt đất

QCVN 36: 2015 / BTTTT

4

Dịch vụ truy nhập Internet của mạng thông tin di động mặt đất

QCVN 81: 2019 / BTTTT

Nếu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các dịch vụ trên được thay đổi thành quy chuẩn mới thì quy định mới sẽ được áp dụng.

Điều 2 Điều kiện thực hiện

1. Quy chế thi hành này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 và Quy chế thi hành số 1 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Thay thế 35/2015 / TT-BTTTT (2015.12.15).

2. Trưởng phòng Viễn thông Giám đốc Bộ Thông tin và Truyền thông các địa phương, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc các Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Tổng Giám đốc, Giám đốc Doanh nghiệp Viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phải phản ánh ngay về Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ Truyền thông) để xem xét, giải quyết. /.

người nhận:

– Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ (để b / c)

– Bộ, tổ chức cấp bộ và tổ chức thuộc Chính phủ

– Văn phòng Trung ương Đảng;

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Tổng thống

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

– Tòa án nhân dân tối cao

– Kiểm toán nhà nước;

– Bộ Tư pháp (Bộ Tư pháp);

– Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương

– Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ

– Bộ Thông tin và Truyền thông: Bộ trưởng, Thứ trưởng;

– Cổng thông tin điện tử của các cơ sở trực thuộc Bộ Giáo dục và các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục;

– Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– kinh doanh viễn thông;

– Lưu trữ: VT, CVT (250).

Di dờiÔi Chúa ơi Chủ tịch

Nguyên Mẫn Hùng

Văn bản pháp luật về công nghệ thông tin này do Vozz VN cập nhật và phát hành, các bạn vui lòng lưu file tải về làm tài liệu và sử dụng.

.

Back to top button