Biểu Mẫu

Thuyết minh về Báo cáo tài chính đã chọn

Thuyết minh báo cáo tài chính là một trong những phạm trù của hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp và được tạo ra nhằm mô tả và bổ sung thông tin về tình hình sản xuất và hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và kết quả kinh doanh bất kỳ. Điều này cho phép chủ đầu tư có những hiểu biết sâu sắc và chính xác hơn về tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

1. Thuyết minh báo cáo tài chính lựa chọn theo Thông tư 200

Đơn vị báo cáo: ………….. mẫu số B09a-dn
địa chỉ: … … … … … … … … … …

(Thông báo 200/2014 / TT-BTC ban hành

Ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài chính)

Thuyết minh một số báo cáo tài chính

phần tư …

I. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

1. Một hình thức sở hữu vốn.

2. Lĩnh vực Kinh doanh.

3. Ngành nghề kinh doanh.

4. Tính chất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II. thời kỳ tiếp theo toán học và đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày… /… /… và kết thúc vào ngày… /… /…).

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

III. Các chuẩn mực và chương trình kế toán áp dụng

1. Các Đề án Kế toán Áp dụng.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán và hệ thống kế toán

3. Các hình thức kế toán áp dụng.

IV. Chính sách kế toán áp dụng

Các đơn vị phải công bố rằng việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất sử dụng cùng một chính sách kế toán. Nếu có sự thay đổi, cần mô tả sự thay đổi đó và mô tả rõ ràng tác động của sự thay đổi đó.

V. Các sự kiện hoặc giao dịch quan trọng trong giai đoạn giữa kỳ

1. Giải thích tính thời vụ và tính chu kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh giữa kỳ kế toán.

2. Bản chất và giá trị của các khoản mục được phân loại là bất thường, chẳng hạn như tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, thu nhập ròng và các luồng tiền khác, có ảnh hưởng đến các tiêu chí như bản chất, quy mô và tác động, được trình bày.

3. Các thay đổi về vốn và số tiền lũy kế tính đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ, các thuyết minh liên quan và thuyết minh so sánh cho cùng kỳ tài chính cho năm liên tiếp trước đó được hiển thị.

4. Bản chất và mức độ của những thay đổi trong ước tính kế toán được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ trước cho kỳ hiện tại hoặc những thay đổi trong ước tính kế toán được báo cáo cho các năm trước khác, nếu sự thay đổi đó có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ giữa niên độ.

5. Phát hành, mua lại và xuất trình mua lại chứng khoán nợ và chứng khoán vốn;

6. Cổ tức (tổng số hoặc trên mỗi cổ phiếu) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (chỉ áp dụng cho công ty hợp danh hữu hạn).

7. Hiển thị doanh thu và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một ngành theo ngành nghề kinh doanh hoặc khu vực dựa trên báo cáo ngành trong báo cáo ngành (chỉ dành cho các công ty niêm yết).

8. Trình bày các sự kiện trọng yếu xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ.

9. Trình bày những thay đổi về tài sản hoặc nợ tiềm tàng kể từ ngày lập bảng cân đối kế toán của năm gần nhất.

Vui lòng cung cấp bất kỳ thông tin nào khác (nếu có).

Ngày thành lập … Tháng … Năm …

Người lập kế hoạch kế toán trưởng người quản lý
(Ký, họ tên)

– số lượng chứng chỉ hành nghề;

– Nhà cung cấp dịch vụ kế toán (nếu có)

(Ký, họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

bản ghi nhớ:

– Nội dung và mã của thuyết minh báo cáo tài chính được lựa chọn giống với báo cáo lưu chuyển tiền tệ (năm) theo Mẫu B03 –DN.

– Các khoản mục không có dữ liệu để hạch toán có thể được sắp xếp lại để đảm bảo tính liên tục trong báo cáo tài chính doanh nghiệp.

2. Thuyết minh báo cáo tài chính lựa chọn theo Thông tư số 175

Đơn vị báo cáo: ……………
địa chỉ: … … … … … … … … … …
Mẫu B 09a – DNMG
(Thông tư số 175/2011 / TT-BTC
Bộ Tài chính, ngày 5 tháng 12 năm 2011)

Thuyết minh một số báo cáo tài chính

phần tư ….

I. Đặc điểm kinh doanh của hoạt động môi giới bảo hiểm

1. Hình thức sở hữu vốn

2. Lĩnh vực Kinh doanh.

3. Ngành nghề kinh doanh.

4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trong kỳ kế toán, ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày… /… /… và kết thúc vào ngày… /… /…).

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

III. Các chuẩn mực và chương trình kế toán áp dụng

1. Các Đề án Kế toán Áp dụng.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán và hệ thống kế toán

3. Các hình thức kế toán áp dụng.

IV. Chính sách kế toán áp dụng

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải công bố rằng việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và việc lập báo cáo tài chính năm gần nhất giống nhau về chính sách kế toán. Nếu có sự thay đổi, cần mô tả sự thay đổi đó và mô tả rõ ràng tác động của sự thay đổi đó.

V. Các sự kiện hoặc giao dịch quan trọng trong giai đoạn giữa kỳ

1. Mô tả về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ.

2. Trình bày bản chất và giá trị của một khoản mục có ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, thu nhập ròng hoặc dòng tiền và được coi là một yếu tố bất thường theo bản chất và quy trình, tổ chức hoặc tác động của nó.

3. Giá trị hiện tại của các thay đổi trong vốn chủ sở hữu và các khoản lũy kế tại ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ và các thuyết minh so sánh của cùng kỳ kế toán là kết chuyển gần nhất.

4. Những thay đổi trong ước tính kế toán được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ liền kề cho kỳ kế toán hiện tại, hoặc bản chất và mức độ của những thay đổi trong ước tính kế toán được báo cáo trong kỳ kế toán trước nếu nó có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ.

5. Phát hành, mua lại và xuất trình mua lại chứng khoán nợ và chứng khoán vốn;

6. Cổ tức (toàn bộ hoặc trên mỗi cổ phiếu) từ cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (nếu có).

7. Hiển thị doanh thu phân khúc và kết quả kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh hoặc khu vực dựa trên báo cáo phân khúc (áp dụng cho các công ty giao dịch đại chúng).

8. Trình bày các sự kiện trọng yếu xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ.

9. Trình bày những thay đổi của nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc năm tài chính gần nhất.

10. Thông tin khác.

………….., ngày tháng năm …

Người lập kế hoạch
(Ký, họ tên)
kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
người quản lý
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. kiểm toán thuế trong mục hình dạng Xin vui lòng.

  • Thuyết minh Báo cáo tài chính – Mẫu số B09 – DN
  • Số mô hình B03-DNN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp
  • mẫu báo cáo tài chính

Back to top button